NAROD MA PRAVO SE BRANIT
Blog > Komentarze do wpisu
Slavnostne odhalenie pamatnej tabule v Starej Lubovni

Dobry den,  pozvanku naodhalenie pamatnej tabule sme si dovolili dat na nasu webovu stranku s Pozdravom Frantisek Bednar predseda SZCPV


P O Z V Á N K A

Mesto Stará ?ubov?a
Ústav pamäti národa Bratislava,
Rímskokatolícky farský úrad v Starej ?ubovni


Vás pozývajú na


Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
Nezabúdame na obete svetových vojen, nespravodlivo odsúdených politických väz?ov a násilne odvle?ených do sovietských gulagov.
22, mája 2015 o 17. 00 h v Starej ?ubovni
Pozvánka


 
OJEDINELÝ POKUS O ÚTEK Z KOMUNISTICKÉHO ?ESKOSLOVENSKA NA 122MM SAMOHYBNEJ HÚFNICI 2S1-GVOZDIKA

Na útek z ?eskoslovenska na Západ si zobrali nabitú húfnicu DENNÍK N 17. 5. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=j59BIDdznWE Video
Takmer ni? sa v?ak nevie o mnohých ?al?ích útekoch, ?i u? úspe?ných alebo neúspe?ných. Jedným z nich je aj prípad bývalého nadporu?íka ?S?A Branislava Dluho?a z Popradu, ktorý je ?lenom Svetového zdru?enia bývalých ?sl. politických väz?ov.
Pre?íta? celé


P O Z V Á N K A

v mene Ústavu pamäti národa,
pod zá?titou primátora mesta Poprad pána Jozefa ?vagerka
a v spolupráci s Cirkevnou spojenou ?kolou v Poprade
Vás pozývame na slávnostné verejné odovzdávanie

                                 ?AKOVNÝCH LISTOV
predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Kraj?áka       
ktoré sa uskuto?ní vo ?tvrtok 28. mája 2015 o 10.00 hod.
v priestoroch mestského úradu Poprad – (Nábre?ie Jána Pavla II., 2802/3).

V úvode slávnostného programu Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Kraj?ák uvedie projekciu autorského filmu „Pre?ili sme Gulag.“ Pozvánka

http://www.szcpv.org/index.html 


Predlo?enie ?iadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji ?. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie ú?astníkov a veteránov protikomunistického odboja - ob?anov Slovenskej republiky
?eská republika v roku 2011 prijala Zákon ?. 262/2011 Sb. Parlamentu ?eskej republiky 262 o ú?astnících odboje a odporu proti komunismu, pod?a ktorého oprávnenými osobami pre podanie ?iadosti sú aj slovenskí ob?ania, ktorí mali k 17. novembru 1989 ?tátne ob?ianstvo bývalej ?eskoslovenskej socialistickej republiky. Zatia? ?o na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zados?u?inením pre ú?astníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v ?eskej republike, okrem priznania jednorazovej finan?nej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umo??uje na základe návrhu podaného súdu, odstráni? právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné ?iny súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevz?ahoval zákon o súdnej rehabilitácii ?. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v ?ase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ?udia spojení s bývalým nedemokratickým re?imom. Tým prakticky pokra?ovala kontinuita právneho systému, ktorý na?alej kriminalizoval odporcov komunistického re?imu. Pre?íta? celé


Rozlú?ková recepcia ve?vyslanca Po?skej republiky

Pri príle?itosti ?tátneho sviatku Po?skej republiky a ukon?ení diplomatickej misie Mimoriadneho a splnomocneného ve?vyslanca Po?skej republiky v Slovenskej republike Tomasza Ch?o?a sa 16. apríla 2015 uskuto?nila rozlú?ková recepcia za ú?asti zástupcov viacerých ve?vyslanectiev, armády a viacerých predstavite?ov verejného a politického ?ivota. Pozvanie na recepciu dostal aj predseda Svetového zdru?enia bývalých ?sl. politických väz?ov Franti?ek Bednár, ktorý v mene zdru?enia po?akoval Tomaszovi Ch?o?ovi za ústretový prístup ve?vyslanectva k ú?asti na spomienkový akciách venovaných obetiam komunizmu.

Po?tová adresa: SZ?PV, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad,
Tel: +421 903 051 761, +421 903 142771, +421 52 7722626,Skype szcpv1, e-mail: szcpv@szcpv.org
Hlavná kancelária:Kancelária SVB-NSE 102, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov 

czwartek, 21 maja 2015, kultur

Polecane wpisy

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski