NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Pietna spomienka pri príležitosti pieteho výročia odhalenia Pamätníka usmrtených na hraniciach. Kežmarok 27.jún 2009

Pri príležitosti piateho výročia odhalenia Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 sa 27. júna 2009 sa v Kežmarku uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam usmrtených na bývalých československých hraniciach. Na pietnej spomienke sa zúčastnil za Zväz protikomunistického odboja (ZPKO) RNDr. Peter Bielik, ktorý  spolu s tajomníkom Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) Františkom Bednárom položili vence k pamätníku. Pietnu spomienku moderovala predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová. Ospravedlnila neúčasť poľského a českého veľvyslanectva a prečítala list Podpredsedu vlády SR, Dušana Čaploviča. Na záver odzneli hymny štátov z ktorých pochádzali obete usmrtené pohraničnou strážou a protivzdušnou obranou bývalého komunistického režimu. Počas recepcie, predsedníčka SZČPV odovzdala ďakovný list zástupkyni riaditeľky Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, ktorá už piaty rok pripravuje recepciu pre účastníkov pietnej spomienky. Za účasť na pietnej spomienke SZČPV vyslovuje poďakovanie aj redakcii Podtatranských novín.


RNDr. P. Bielik (ZPKO) a F. Bednár (SZČPV)

Vážení hostia, milí priatelia!
                  25.júna 2004 pred piatimi rokmi sme odhalili tento pamätník,  venovaný vyše 400 obetiam usmrtených na bývalých československých hraniciach, ktoré sa po roku 1948 stali železnou oponou oddeľujúcou dva svety. Pár dni pred odhalením sa uskutočnil kresťanský pohreb Ondreja Brejku a Milana Dlubača. Ich prvý pohreb v Rakúskom Stielfriede a Marchegu v roku 1980, kde rieka Morava vyplavila ich mŕtve telá,   bol totiž bez účasti ich blízkych.   Po 24 rokoch tu pri tomto pamätníku našli svoje miesto posledného odpočinku dvaja mladí ľudia - dve obete systému, ktorý  sa nezastavil ani pred streľbou do vlastných občanov
Chcel by som pri tejto príležitosti pripomenúť, že  pred takmer 58 rokmi komunistická štátna moc v Československu legitimizovala zabíjanie vlastných občanov a občanov okolitých, tzv. ľudovodemokratických krajín pri pokusoch o útek na Západ.
Už vo februári 1948 po komunistickom prevrate v ČSR zrušilo Ministerstvo vnútra ČSR platnosť všetkých dovtedy vydaných cestovných pasov. Následne prijatou legislatívou bol československým občanom odňatý právny nárok na cestovný pas.
Pokiaľ do februára 1948 sa prekročenie hranice nedovoleným spôsobom považovalo za pasový priestupok, po prijatí zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky sa kvalifikovalo už ako trestný čin neoprávneného opustenia územia republiky a neuposlúchnutia výzvy k návratu.
Po  rýchlej deštrukcii právneho štátu, masových perzekúciách, pošliapavaní základných ľudských práv zo strany silových rezortov a justície ovládaných jednou stranou, bol pre mnohých občanov ČSR jediným východiskom z beznádejnej situácie útek na Západ.
Do roku 1951 mala služba na tejto hranici štátno-bezpečnostný charakter, čo sa prejavovalo aj tým, že príslušníci PS a ZNB nazerali na každú zadržanú alebo usmrtenú civilnú osobu ako na agenta cudzej spravodajskej služby podľa princípu notoriety, ktorý v tom čase uplatňovala aj justícia.
Zákon o ochrane štátnych hraníc schválilo 11. júla 1951 Národné zhromaždenie Československej republiky. Civilistov usmrcovali na hranici zastrelením, elektrickým prúdom, výbuchom nástražných mín, roztrhaním služobnými psami a inými zákrokmi príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže.
Zásadný prielom nastal práve v roku 1951. Uskutočnila sa rozsiahla reorganizácia, v rámci ktorej vznikla vojensky organizovaná PS Ministerstva národnej bezpečnosti podľa vzoru sovietskych Pohraničných vojsk KGB.
Pohraničná stráž bola mohutne materiálne aj personálne posilnená, pričom do tohto útvaru zaraďovali vojakov základnej vojenskej služby. Legislatívnym podkladom pre použitie zbrane príslušníkmi Pohraničnej stráže bol zákon o národnej bezpečnosti a neskôr práve spomínaný zákon o ochrane štátnych hraníc. Ten spolu so zákonom o Zbore národnej bezpečnosti upravoval postavenie príslušníkov Pohraničnej stráže z povolania a vojakov základnej služby pridelených k PS tak, že obe tieto kategórie mali pri výkone služby postavenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
Zákon o ochrane štátnych hraníc,  upravil aj triedne kritérium pri výbere vojakov základnej služby pridelených k Pohraničnej stráži  tak, že do nej mali byť zaraďovaní "vybraní príslušníci pracujúceho ľudu".
Na základe zákona o ochrane štátnych hraníc vydal minister národnej bezpečnosti Ladislav Kopřiva Nariadenie Ministerstva národnej bezpečnosti č. 70 zo 14. júla 1951 o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň. Umožňovalo použitie zbrane proti osobám, ktoré sa neoprávnene pokúsia prejsť na územie cudzieho štátu a na výstrahu sa nezastavia. Zákon o ochrane štátnych hraníc a č. 70 zo 14. júla 1951 ostali v platnosti až do roku 1989.
V roku 1953 v slovensko-rakúskom úseku 11. brigády dobudovali trojstennú drôtenú zátarasu v dĺžke vyše 111 kilometrov. Stredná stena bola elektrifikovaná pod vysokým napätím. Na vizuálny prieskum terénu postavili nové pozorovacie veže. Koncom roka 1953 ich bolo 72, ako vyplýva zo správy o činnosti 11. brigády PS.
Podľa údajov Ústavu pamäti národa od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 na slovenskom úseku vtedajšej hranice ČSR/ČSSR so sovietskou okupačnou zónou Rakúska usmrtili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže najmenej 42 civilných osôb. Išlo o občanov slovenskej a českej národnosti, ako aj občanov vtedajšej NDR, Poľska a Maďarska, kde boli rovnako nastolené totalitné režimy.
Niekoľkonásobne viac  civilistov bolo usmrtených  na moravských a českých úsekoch hranice so sovietskou okupačnou zónou Rakúska a americkou okupačnou zónou Nemecka.
Po novembri 1989 boli veľmi rýchlo demontované drôtené steny a rovnako aj hraničná infraštruktúra PS. Z toho, čo zostalo, dnes výletníci a cyklisti využívajú asfaltové cesty, pôvodne určené na hliadkovanie.
Bohužiaľ, prísne strážené hranice existujú vo svete aj  v súčasnosti. Ide napríklad o múr medzi Izraelom a palestínskym územím či hranicu Severnej a Južnej Kórey.
Verme, že členstvo Slovenskej republiky v EÚ je a bude  dostatočnou zárukou, že už nikdy nebudú prijaté zákony na legitimizované vraždenie vlastných občanov.
Chcem Vám  tiež všetkým poďakovať za  Vašu vzácnu účasť na tomto pietnom stretnutí, ktorá je dôkazom, že na Slovensku sa ešte vždy nájdu ľudia, ktorí si ctia svojich mŕtvych a svoje obete.
Majme na pamäti, že je ešte veľa zabudnutých a neznámych hrobov, kde práchnivejú telesné pozostatky zabudnutých obetí, či už to boli zabití na hraniciach alebo stovky násilne odvlečených do Gulagov  o ktorých ich rodiny ani nevedia kde sa presne nachádzajú.
Uctime si preto ich pamiatku modlitbou s prosbou o večné odpočinutie ich duší.

Česť ich pamiatke!              
Ďakujem Vám za pozornosť


Kežmarok


Podpredseda vlády Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič

Bratislava, 24. júna 2009
Číslo 1856/2009-PPVL

Vážené dámy. vážení pani,

dovoľte mi, aby som Vám touto cestou srdečne poďakoval za pozvanie na pietnu spomienku pri príležitosti piateho výročia odhalenia Pamätníka usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989. ktorá sa uskutočni v Kežmarku dňa 27Júna 2009.

Pred takmer 20 rokmi sa po dlhých desaťročiach neslobody začal náš návrat do rodiny demokratických a slobodných národov, ktorý v prípade Slovenska smeroval až k dovŕšeniu našej štátnosti v ruku 1993. Pred takmer 20 rokmi začala naša často komplikovaná a neľahká, ale nesmierne dôležitá cesta budovania demokratickej spoločnosti Cesta, ktorá má svoj začiatok ale nemá koniec, pretože budovanie demokratických inštitúcií a slobodnej spoločnosti je nikdy nekončiaci sa proces, ktorý, každý- deň tvoríme.

Preto si musíme neustále pripomínať, čo predchádzalo našej takmer dvadsaťročnej ceste demokraciou. Je dôležité, aby v pamäti nás i našej mladej generácie zostali pevne zakotvené príbehy obeti totalitného režimu, príbehy tých, ktorí sa postavili proti totalite v mene humanity a túžby po slobode a demokracii Našou povinnosťou, ako nositeľov historickej pamäte, ale aj občanov demokratickej spoločnosti je uctiť si ich a venovať im v svojej mysli dôstojné miesto.

Dovoľte, aby som touto cestou spolu s pietnou spomienkou vyjadril svoje hlboké uznanie odvahe mnohých našich občanov, ktorí sa nesklonili pred démonmi neslobody a totality a pozdvihli svoj hlas v mene celej našej spoločnosti Dovoľte mi, aby som sa v duchu pietne uklonil pred pamiatkou mnohých nevinných ľudí, ktorí zhynuli pri pokuse stretnúť sa so slobodou, pri snahe byť voľnejší a žiť podľa ideálov slobody.

Napĺňa ma úprimnou hrdosťou, že aj pri príležitosti takýchto podujatí nezabúdame na históriu a pohnuté osudy jej - často neznámych - hrdinov, ctime si ich a dokážeme si ich dôstojne pripomenúť. Žiaľ, napriek môjmu veľkému záujmu sa budem musieť z dôvodu pracovných povinnosti na Vašom podujatí s ľútosťou ospravedlniť. Preto mi  dovoľte, aby som Vás aspoň touto cestou srdečne pozdravil a poďakoval organizátorom tejto pietnej spomienky za ich úsilie venovať pamäti nášho národa dôstojné miesto.

So srdečným pozdravom


Ďakovný list pre Hotelovú akadémiu Otta Bruckenera v Kežmarku

Vážená pani riaditeľka Hotelovej akadémie, Mgr. Sylvia Holopová,
Vážená pani zástupkyňa riaditeľky Hotelovej akadémie, Ing. Magdaléna Hudáková!

Pri príležitosti piateho výročia odhalenia Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989  v bývalom Československu, ktorý je umiestnený na historickom cintoríne v centre mesta Kežmarok, dovoľujeme si Vám vysloviť srdečné, úprimné a vrúcne poďakovanie za Vašu pomoc, služby a ochotu pri dotváraní slávnostného charakteru Pietnej spomienky, a to už po piatykrát v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brücknera, ul. Dr. Alexandra 24, v Kežmarku.
V období rokov 1948-1989 prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí, občanov bývalého Československa, Nemecka, Rakúska a Poľska. Odhaleniu Pamätníka predchádzala exhumácia, prevoz a dôstojný kresťanský pohreb dvoch obetí usmrtených 7. júla 1980, ktorých telesné pozostatky sa po 24 rokoch dostali späť do rodnej vlasti, na Slovensko. Projekt, ktorého anabáza sa začala ešte v roku 1992, pripravilo Svetové združenie bývalých československých politických väzňov v spolupráci s mestom Kežmarok a Karpatskonemeckým spolkom - región Horný Spiš.
Začiatky organizovania akejkoľvek akcie sú obyčajne neľahké. A pri hľadaní možností pohostenia účastníkov otváracieho aktu Pamätníka v júni 2004 sa otvorila prajná náruč Vašej Hotelovej akadémie. Ochota, zručnosť i vedomosť Vašich študentov, nádherných a čistých mladých ľudí, pod pedagogickým usmernením pani Ing. Magdalény Hudákovej, dotvorili a odvtedy do dnešného dňa dotvárajú k našej veľkej spokojnosti vážnosť a dôležitosť Pietnej spomienky, ktorú Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  každoročne organizuje.
Prosím, odovzdajte toto naše poďakovanie celému pedagogickému zboru, vychovávateľom a všetkým študentom Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku.

Boh Vám žehnaj!

                Elena Bačkorová-predsedníčka  SZČPV 

http://www.szcpv.org/09/kezmarok09.html

piątek, 26 czerwca 2009
26. bis 30. Juni in Prag: Raubkunst aus jüdischem Besitz?

26. bis 30. Juni in Prag: Raubkunst aus jüdischem Besitz?

faz.net — In der „Washingtoner Erklärung“ von 1998 verpflichteten sich zahlreiche Staaten, „Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden“, zu identifizieren, die Eigentümer oder Erben ausfindig zu machen und eine „gerechte und faire Lösung“ (...) die zweite „Holocaust Era Assets“-Konferenz diskutieren, die vom 26. bis zum 30. Juni in Prag. http://digg.com/business_finance/26_bis_30_Juni_in_Prag_Raubkunst_aus_judischem_Besitz

mysowa

Donat LUSK (mysowa) http://twitter.com/sowa
A 55 year-old gentleman from Frankfurt am Main (DE) who joined Digg on April 27th, 2008 http://digg.com/users/mysowa 
Vyjasni oblohu a navrať nám jas slunce, abychom, když jsme pocítili metlu tvé spravedlnosti, poznali i Tvé milosrdenství.
Od Frankfurt
----- Original Message -----
From: "Ludmila Kopřivová" ludmila.koprivova19@seznam.cz
Sent: Thursday, June 25, 2009 8:22 PM
Subject: Fwd:

LITANIE V DOBĚ DEŠŤU A POVODNÍ
Pane, smiluj se.                  Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                  Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Bože všemohoucí a nejvýš dobrotivý,
Bože slitovný a milosrdný,
Bože, jenž mračna shromažďuješ a rozptyluješ,
Bože, jenž oblohu zahaluješ a vyjasňuješ,
Bože, jenž větry řídíš a nad větry panuješ,
Bože, jenž svému slunci vycházet a zapadat přikazuješ,
Bože, jenž dáváš déšť i jasno,
Bože, jenž znáš, čeho je nám potřeba,
Bože, jenž se smilováváš nad těmi, kdo tě vzývají,
Bože, jenž nedáš, aby byli zahanbeni, kdo v Tebe doufají,
Bože, jenž pokorným milost dáváš,
Bože, jenž dopouštíš, ale neopouštíš,
Bože, jenž jsi ve svých radách nevyzpytatelný,
Bože, jenž jsi ve svých soudech nevystižitelný,
Bože, Otče světla,
Bože, Otče radosti každého člověka,
Milostiv nám buď,                                    odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď,                                     vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého                                         vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od Tvého hněvu
Od trvajících dešťů
Od škodných přívalů
Od rozvodnění řek
Od zaplavení luk a úrody
Od následků přílišného mokra
Od neúrody, drahoty a hladu
Od malomyslnosti a zoufalství
Od reptání proti Tvým soudů
Od věčné smrti
My hříšníci  prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys odložil metlu tvého hněvu,
Abys pokynul  zhoubnému živlu, 
Abys zastavil stálé deště,
Abys vyjasnil svou oblohu,
Abys osušil zemi příznivými větry,
Abys zachoval a požehnal úrodu,
Abys na nás osvědčil otcovskou lásku,
Abys vyjasnil naši mysl vyplněním našich proseb,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.                                         Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.                                       Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se.                                             Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.
Otče náš…
Pomoc naše je ve jménu Páně, neboť  on stvořil nebe i zemi.
Bože, shlédni a pomoz, 
Pane, pospěš nám pomáhat.
Staň se Tvé milosrdenství  nad námi, jak doufáme v Tebe.
Pane, nečiň nám podle našich hříchů, ani podle našich nepravostí nám neodplácej.
Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován,
shlédni milostivě na naše prosby  a vzdal od  nás metlu  svého hněvu,
kterou jsme si zasloužili svými hříchy.
Bože, nejmocnější správce světa, nakloň se milostivě k našim prosbám a zbav nás,
prosíme, stálého  deštivého počasí.
Vyjasni oblohu  a navrať nám jas slunce,
abychom, když jsme pocítili metlu tvé spravedlnosti, poznali i Tvé milosrdenství.
Zadrž lijavce, zastav deště, rozptyl mraky a dopřej nám jasného, úrodného počasí,
aby se dařilo všem plodinám potřebným k naší obživě a pole i louky přinesly užitek.
Bože, jenž se nade všemi smilováváš, kteří k Tobě o pomoc s důvěrou volají;
jenž dopouštíš, ale neopouštíš a svému slunci dáváš vycházet na dobré i na zlé,
smiluj  se nad námi a z výsosti milostivě pokyň, aby  nám vodní živel neškodil,
minul nás následek stálého  mokra  a nestihly nás neúroda, drahota a hlad.
Vztáhni  svou ruku, která nepřestává žehnat všem tvorům, a zachovej nám  úrodu a
požehnej naší práci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

# > ------------ Původní zpráva ------------
# > Od: Janka Pecherová JankaPecherova@seznam.cz
# > Předmět:
# > Datum: 30.3.2006 07:28:39

----- Original Message -----
From: "František Cigánek" albi.cif@tiscali.cz
Sent: Friday, June 26, 2009 1:55 AM
Subject: Fw: Fwd: ]
czwartek, 18 czerwca 2009
Žiadosť Vláde SR odmietnuť Národný program reprodukčného zdravia

CBR sa listom obratilo na ministrov, aby na dnešnom zasadnutí Vlády SR odmietli Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie, ktorý
chce vnútiť:

•    všetkým nemocniciam vykonávanie umelých potratov
•    všetkým školám sexuálnu výchovu zrovnoprávňujúcu homosexuálne praktiky s manželstvom
•    všetkým ženám zlyhávajúcu a nezdravú antikoncepciu ako „zodpovednú voľbu“
•    všetkým neplodným párom umelé oplodnenie ako vraj „šetrnú“ liečbu


Materiál opomína, že umelý potrat je násilím v tele ženy, ktoré nemieni odstrániť, ba práve naopak deklaruje úsilie, „aby nedošlo k ich redukcii [služieb UPT]“.

„Národný program sa vypracováva na žiadosť nezáväzných dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je proti emancipácii žien, keď nedávno odhovárala poslancov NR SR podporiť väčšiu informovanosť pred potratom, ktoré NR SR predsa odsúhlasila v zákone. SZO si argumentačne pomáhala aj protiústavným návrhom legalizovať potraty do pôrodu, ďalšími klamstvami a prekrúteniami, ktoré CBR napadlo v liste poslancom.“ dodáva Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu.

V list CBR sa ďalej uvádza „máme vážne a opodstatnené pochybnosti o záujme Svetovej zdravotníckej organizácie pomáhať ženám“. CBR považuje SZO za zdiskreditovanú a ideologickú organizáciu OSN. Znenie listu Vláde SR je pripojené.
Sent: Wednesday, June 24, 2009 6:42 AM
Subject: TS: Žiadosť Vláde SR odmietnuť Národný program reprodukčného zdravia

List prezidentovi SR - výzva na odsúdenie násilnej čínskej komunistickej politiky 1 dieťaťa

Vážená Kancelária prezidenta SR,

dovoľujeme si Vám zaslať v prílohe list pre pána prezidenta Ivana Gašparoviča, v ktorom ho vyzývame počas dnešnej návštevy čínskeho prezidenta jasne odsúdiť nútené potraty v jeho krajine, ktoré sú legalizované zákonmi.

Vopred veľmi pekne pánu prezidentovi ďakujeme za zváženie výzvy tohto krátkeho listu.
S úctou,

Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľka

Centrum pre bioetickú reformu
P.O. Box 1, 054 01 Levoča
tel. 0692 013 223
email:
info@cbreurope.sk
web: www.cbreurope.sk

piątek, 12 czerwca 2009
Vladimir Pavlik: Trestné oznámenie na ministra Harabina
Ak by bola Slovenská republika aspoň náznakom právneho štátu, orgány činné v trestnom konaní by už dávno konali a ak by bola opozícia aspoň náznakom opozície, iniciovala by odvolanie ministra Harabina a napadla jeho kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu SR.
http://sowa-frankfurt.ning.com/photo/vladimir-pavlik-trestne


Sent: Friday, June 12, 2009 6:14 AM
Subject: Trestne oznamenie na ministra Harabina
http://www.obcania.szm.sk/ns/ns.html
http://www.bohemia.htmlplanet.com/index.html

środa, 10 czerwca 2009
CZECH COORDINATING OFFICE, International non-governmental Czech organization: Violations of Human Rights in the Czech Republic

Following the ordeal to which the Czech nation was subjected during the German occupation, the people sought a world order akin to the First Republic (1918-1938), free of concentration camps, forced labour and mass executions. Many thought that Communism would provide the answer. Although people were warned about the gulags and executions in Soviet Russia, they thought that nothing similar could happen in their country. The Nazi occupation was still a recent memory and it was difficult to imagine anything equally terrible occurring again so soon and also, how could it possibly happen in a civilized country like Czechoslovakia? After 1948, they learned that the cruelty of the Communists easily surpassed that of the Nazis. Concentration camps, forced labour, political executions and killings of citizens on the border became daily occurrences. In addition, theft of public and private property took place on a massive scale. The scum of society now came to power. They enjoyed putting down their fellow citizens, ruining their lives and seizing their property.  This often happened by means of court sentences, which not only routinely handed down 20 or 30 year prison terms or the death penalty but also involved confiscation of all property. Hundreds of families were forcibly evicted from their homes.

Shortly after the “Velvet” revolution, on April 23, 1990 the Czechoslovak Parliament adopted Act 119/90 on Judicial Rehabilitations, which states in its par. 1:
The purpose of this act is to overturn decisions which have been made by the courts for actions that the law defined as punishable in the past. These decisions were inconsistent with the principles of a democratic society. This act enables a prompt review of cases where people were unlawfully sentenced in criminal proceedings, secure them social and material rehabilitation and at the same time draw conclusions and consequences from the findings against persons who knowingly and grossly violated  laws which were in effect at that time (text shortened).
 §2:  Final judgments pronounced by courts in the period from February 25, 1948 to January 1, 1990 which were related to acts committed after May 5, 1945 (a list of the laws used by the Communist regime to repress the population follows) as well as any subsequent decisions regarding the same acts are hereby overturned as of the date they were pronounced.
This law came into force on July 1st, 1990. It restored all unlawfully confiscated properties to their original owners and we therefore insist that these properties be officially registered to the original owners as of that date.
However, two more laws were passed in 1991, Act 87/1991 on extra-judicial rehabilitations  and Act 229/1991 on the land ownership, which excluded from restitution of property all owners who fled the Communist reign of terror and in the process lost their Czech citizenship. These laws were at variance with the spirit of Act 119/90 in that they transferred the burden of proof onto the victims. For example, they required the person whose property was wrongfully confiscated to sue the current occupant, often an influential Communist Party official, and to prove that the latter had acquired it unlawfully. Out of tens of thousands of cases, a mere handful were able to meet these criteria. Acts 87/1991 and 229/1991 have been designated by the United Nations Committee for Human Rights as being in violation of article 26 of the International Covenant for Civil and Politicial Rights, ratified by the Czech Republic. These two laws were signed by Communist Party members Čalfa and Dubček, together with President Havel, who surrounded himself with Communists and became their supporter. He assured them immunity from prosecution and allowed them to keep the loot they accumulated during the 40 years of Communist rule.

Article 10 of the Czech Constitution states:
International Treaties ratified by Parliament are part of the legislative system; the Czech Republic is bound by them and if an international treaty is in disagreement with Czech law, the international treaty takes precedence.
The Czech Republic violates this article by the discriminatory conditions in both laws and violates thereby its own constitution.  Both laws are therefore unconstitutional and invalid.
The Czech Republic ratified the International Covenant and the related Optional Protocol on February 22, 1993 as the successor state after Czechoslovakia, which had signed both these documents in the seventies.
 The UN Committee for Human Rights has received a large number of complaints due to violation of several articles of the Covenant. The most frequent complaints concern article 26, which prohibits all discrimination and several are regarding contravention of article 14(7), which disallows that someone be prosecuted twice for the same offence. Czech restitution laws exclude its former citizens, who were able to escape from Czechoslovakia and had acquired the citizenship of another country, thereby losing Czech citizenship, from receiving their property back. The largest category is Czechs who settled in the United States and lost their Czechoslovak citizenship on becoming  U.S. citizens. The reason for the loss of citizenship was that Czechoslovakia and later the Czech Republic exploited a treaty about reciprocal loss of citizenship signed with the US back in 1928. (This treaty had no contemporary relevance; it was enacted to protect new American immigrants from military service and other possible persecution when they visited their country of origin). There are similar cases in Germany and elsewhere, where Czechs lost their former citizenship and thereby were automatically prevented from receiving their property back.  
In the great majority of cases the Committee has ruled against the Czech Republic whose response typically is that the Czech Constitutional Court has ruled that the CR did not break any article of the International Covenant. The United Nations Committee for Human Rights declared, however, that neither the Czech Constitutional Court nor any other institution has the right to pass judgement with regard to the contraventions of the treaty. According to the Optional Protocol, only the UN Committee for Human Rights determines what constitutes a violation of the Covenant.  
It is obvious that the Czech Republic violates a treaty which it ratified, contravenes its own constitution and consequently, is not the law-abiding  state it pretends to be. It protects occupants of the wrongfully seized property against the original, rightful owners. It continues in the criminality of the Communist regime. Its politicians, officials and judges, especially Constitutional Court judges who conduct affairs and render decisions based on this policy are complicit in these crimes.
The European Union is not trying to resolve this problem and is turning a blind eye because it incorporated article no 295 into the Agreement about European Communities which proclaims that the EU will not interfere in any property disputes in its member states. The same article appears as no. 345 in the Treaty of Lisbon. This was another reason why the European Court for Human Rights refused the claim for the return of property to Czech Americans and never ruled against the CR in property disputes.
This has made it possible for the Czech Republic  to seize property which had already been restituted to the rightful owner and for which that owner was paying property taxes for many years. These are properties occupied by prominent members of the Communist Party who do not want to relinquish them and who have the full support of the Ministry of Justice in maintaining the status quo. This is a precedent welcomed by thousands of former Communist officials who succeeded in seizing valuable properties thanks their former political position.   
Act 198/1993 on the illegality of the Communist regime was passed on July 9, 1993. Article 1 (d) observes: The Communist regime and those who actively embraced it, used all possible means in the persecution of the citizens: they executed, murdered, imprisoned in labour camps and arbitrarily deprived them of their property, flouting their property rights.
The Czech government ignores this law, never refers to it nor applies it. This, too, is a crime by all politicians, officials and judges, especially judges of the Constitutional Court.
It is unacceptable and sad that the CR espouses additional discriminatory laws which even exclude war heroes of the fight against Nazi Germany, if they lost Czech citizenship. These include Act 217/1994 on the provision of a one-time monetary award to some victims of Nazi persecution,  Act 39/2000 on a one-time monetary award to members of Czechoslovak foreign and allied armies from 1939-1945 and Act 261/2001 on a one-time monetary award to members of the national fight for freedom, political prisoners and persons sent to labour camps for racial or religious reasons. Act 172/2002 on compensation of persons deported to the Soviet Union or to camps run by the USSR in other countries. All persons who lost their Czech citizenship are barred from these benefits, as are the widows and orphans they left behind.
We can send you any of the documents referenced here upon request. We insist on the return of property seized as of July 1, 1990 to their rightful owners or to their heirs.
This will be the most expedient and simple way of dealing with the criminal past.

Jan Sammer, Secretary,
February 2009
1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1
T 416-665-7324
jan.sammer@sympatico.ca

sobota, 06 czerwca 2009
Opätovná žiadosť ministrovi vnútra o ospravedlnenie sa aktivistom proti potratom

Vážený pán
Róbert Kaliňák
minister
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

5.6.2009
Vec: Opätovná žiadosť o ospravedlnenie za výroky poškodzujúce dobrú povesť združenia

Vážený pán minister Kaliňák,

 ako iste viete, Ústavný súd SR tento týždeň uznal, že kampaň Stop genocíde nemôže byť pohoršujúca, pretože je proti všetkým formám násilia, a teda že košická polícia porušila právo na slobodný prejav Centra pre bioetickú reformu (CBR). ÚS SR priznal CBR aj náhradu nemajetkovej ujmy zo strany košickej polície.
Ministerstvo vnútra SR sa však v médiách opakovane vyjadrovalo o tom, že CBR konalo nelegálne v rozpore s priestupkovým zákonom. Pritom priestupkové konanie bolo zastavené, nakoľko sa CBR nijakého priestupku ani nedopustilo. Preto trváme na ospravedlnením zo strany MV SR, lebo považujeme za neprípustné, aby štátny orgán svojimi výrokmi znevažoval prácu aktivistov za ľudské práva.
MV SR a Prezídium PZ SR navyše šírilo dezinformácie, že kampaň Právo na život bola neetická a predčasne stiahnutá pre arbitrážny nález Rady pre reklamu (RPR). Pravda je taká, že rozhodnutie RPR sa trvania kampane nijako nedotklo. RPR tiež vo svojom arbitrážnom rozhodovaní postupovala v rozpore so svojim Etickým kódexom, ktorý jej nedával kompetenciu posudzovať nekomerčnú reklamu. Vyhlásenia Vašich zástupcov vytvárali dojem, že ide o štátny orgán, hoci RPR je len jedno z veľa občianskych združení.
Tieto dohady mali byť pre MV SR dôvodom, prečo vraj obrázky Stop genocíde boli pohoršujúce pre širokú verejnosť. Väčšou morálnou autoritou v SR je pritom Katolícka cirkev, ktorá ústami predsedu KBS, Mons. Františka Tondru, verejne odobrila kampaň pre agentúru SITA: „Akceptujem túto kampaň, lebo treba ukázať pravú tvár potratu“. Aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave udelila riaditeľke CBR medailu pre jej angažovanosť za zrovnoprávnenie počatých.
Nielen právo na slobodný prejav, ale aj dobrá povesť združenia bola poškodená tak zásahom polície, ako aj výrokmi zástupcov rezortu vnútra. Je najvyšší čas, aby sa Ministerstvo vnútra SR verejne ospravedlnilo za svoje unáhlené závery, prezentované v médiách.

S úctou,

Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľka

Vážený pán hovorca Tomáš,

v prílohe pripájam list pre pána ministra Kaliňáka, v ktorom vzhľadom na rozsudok Ústavného súdu SR v prospech slobodného prejavu CBR trváme na ospravedlnení sa MV SR za medializované výroky, poškodzujúce dobrú povesť CBR.

S úctou,
Jana Tutková

Centrum pre bioetickú reformu
P.O. Box 1, 054 01 Levoča
tel. 0692 013 223
email:
info@pravonazivot.sk
web: www.pravonazivot.sk

----- Original Message -----

From: CBR Europe
Sent: Friday, June 05, 2009 12:30 PM
Subject: Opätovná žiadosť ministrovi vnútra o ospravedlnenie sa aktivistom proti potratom
piątek, 05 czerwca 2009
Petiční výbor "Na komunisty si zvykat nechceme": Mějme na paměti, že právo svobodné volby není vždy samozřejmostí!


               V Praze 4. června 2009

Vážení přátelé,

v těchto dnech začala Česká televize vysílat unikátní dokument o zinscenovaném soudním procesu, který právě v těchto dnech před 59 lety vedla komunistická moc s Miladou Horákovou a několika dalšími demokraticky smýšlejícími lidmi. Chtěli bychom Vám tento pořad doporučit, neboť v něm komunisté odhalují sami sebe a ukazují v něm svoji pravou tvář.
Více o pořadu zde:  http://ceskatelevize.cz/program/10153697395-proces-h-den-ctvrty.html?deid=3091

Je s podivem, s jakou razancí proti vysílání tohoto pořadu, vytvořeného na základě nahrávek STB a stenografického záznamu řízení, vystoupili představitelé Komunistické strany Čech a Moravy, kteří sami sebe označují za demokraty. Kdo jiný, než právě dnešní komunisté by tedy měli tento program podpořit!?

Zvláště šokující je pro nás výrok předsedy komunistů Filipa.:„KSČM je jinou politickou stranou než KSČ a má vlastní historii. To ale neznamená, že se nehlásíme k minulosti i současnosti“.

Hlásí se tedy i současní komunisté k politické vraždě Milady Horákové a dalších stovek našich spoluobčanů?

Touto nepřiměřenou hysterií pouze dokládají, že se nikterak nezměnili a že je třeba se mít i dvacet let od pádu komunistického monopolu na ovládání veřejného života na pozoru jak před nimi samými, tak i před těmi, kteří se nepokrytě hlásí k budoucí spolupráci s nimi.

V pátek a sobotu 5. a 6. června náš čekají volby do Evropského parlamentu. Máme opět po čase příležitost projevit svůj názor a tímto svým konáním ovlivnit další vývoj české a evropské společnosti.

Na našich webových stránkách se od ledna objevují názory významných osobností, které podpořily naši petici. Několik dalších se zde objevilo v minulých dnech.  Věříme, že jejich názory pro Vás mohou být inspirující: http://www.viteznyunor.cz/Ohlasy/Ohlasy-osobnosti.html

Prosíme Vás, přijďte k volbám a volte tak, jak dovedete nejlépe. Mějme na paměti, že právo svobodné volby není vždy samozřejmostí!

Petiční výbor „Na komunisty si zvykat nechceme“

Jan Cieslar,  Jan Jakob, Viktor Meca, Jan Sixta
 
----- Original Message -----
From: "Petiční výbor" info@viteznyunor.cz
Sent: Thursday, June 04, 2009 6:13 PM
Subject: Na komunisty si zvykat nechceme
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski