NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 28 września 2009
Jest Nadzieja: S panem kardinálem jsme se shodli v otázce bilaterální smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem
Premiér Jan Fischer (vlevo) se státním sekretářem Vatikánu Tarcisiem Bertonem
niedziela, 27 września 2009
Sygnatariusz Karty 77 Vladimir Pavlik ma odwagę mówić prawdę w oczy: okradany jest naród i państwo ze wszystkiego!
        Signatár Charty 77, občiansky aktivista, bývalý redaktor zaniknutých Necenzurovaných novín-Rudé krávo Vladimír Pavlík, prezentuje svoj pohľad na súčasnosť a minulosť svojím vlastným spôsobom, bez servítky na ústach. Jeho výnimočný zmysel pre spravodlivosť vyvoláva medzi politikmi, ktorých spája chuť po moci, naľavo aj napravo, ešte stále príliš veľa duchov. Preto je vysoko pravdepodobné, že pri vzrastajúcej arogancii politickej moci a zneužívaní jej represívnych zložiek, bude Vladimír Pavlík hlavným adeptom na prvého ponovembrového politického väzňa. Zmena bude zrejme len v názve jeho obvinenia, slovo protisocialistický nahradí extrémistický alebo antisemitistický.
         Žiaľ 20 rokov po prevrate v novembri 1989 ostal internet už posledným ostrovom slobody slova, pretože printové média sú buď v rukách novodobej finančnej oligarchie, alebo sú už zdecimované a zahnané do kúta neustálymi rozhodnutiami justičnej mafie, ktorá poslušne tak ako za socializmu, v rámci generálnej prevencie a v duchu praktík prokurátora Višinského, eliminuje každý prejav slobodného a nezávislého názoru vysokými finančnými sankciami v tzv. sporoch na ochranu osobnosti politických a ekonomnických gaunerov. Z týchto dôvodov majú obe skupiny panicky strach z príspevkov Vladimíra Pavlíka na ktoré je striktné embargo.

Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989
                                Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica  
                                                                                                                     Orlové 24. 9. 2009 
Vážení
Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
Bratislava 1
812 85
VEC: Oznámenie o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva
          Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle ust. § 31 ods. 2 a § 35 ods. 1, zákona o prokuratúre č. 153/2001 Zbierky zákonov ako aj čl. 149 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, citujem: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb“.
         Podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky patrí medzi základné zásady trestného konania aj zásada oficiality a zásada legality.
         Zásada oficiality je upravená v § 2 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: ...ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, musia trestné veci prejednávať čo najrýchlejšie a dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou.“ 
         Zásada legality je upravená v § 2 ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: „prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, výnimky sú prípustné len podľa zákona alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy“.
         Orgánmi činnými v trestnom konaní sú: súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán.
         Podľa § 3 ods. 1) zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a zároveň podľa § 3 ods. 2) tohto zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
         Podľa § 4 zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori okrem iného aj trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona v prípravnom konaní.
         V zmysle citovaných ustanovení v prílohe predkladám Úradu špeciálnej prokuratúry dokument s názvom: SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“ uverejnený na viacerých internetových stránkach. Uvedený dokument podrobne analyzuje rozsiahle dlhodobé organizované okrádanie obyvateľstva a páchanie škody veľkého rozsahu, hraničiaceho s ohrozením ekonomickej bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky.
         Upozorňujem, že tento dokument je predmetom skúmania PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave na základe trestného oznámenia na moju osobu podľa § 422 Tr. zákona majúci tento text: (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, ďalej podľa § 423 Tr. zákona Hanobenie národa, rasy a presvedčenia, hoci nie som autorom tohto dokumentu, čo vyplýva aj z dotyčnej prílohy. To ovšem nerobilo problémy akémusi kvázi znalcovi, ktorý znaleckým posudkom označil tento dokument za antisemitský.
         Je smutné, že PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU v skutočnosti v rozpore so zákonom a ústavou sa podieľa na zakrývaní tejto rozsiahlej organizovanej hospodárskej kriminality a vedome tak poškodzuje občanov Slovenskej republiky. Aj to len dokazuje, že nemôžu byť nezávislí, pokiaľ o nich rozhodujú arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky, skutoční zakladatelia, otcovia a krstní otcovia týchto zločinov.
         Z uvedených dôvodov predkladám dokument – SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – Nalejme si omšového vína – Úradu špeciálnej prokuratúry na dôslednú analýzu a preskúmanie všetkých v dokumente uvedených podozrení o závažnej organizovanej hospodárskej trestnej činnosti. Či už sa jedná o podozrenie z vývozu 30 miliárd Sk dnes už nebohým Aaronom Kedarom, občianskym menom Fridrich Kardoš, kde by mohli závažné informácie poskytnúť aj Robert Fico so svojou manželkou Svetlanou.
Vladimír Pavlík
Príloha:
SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2403
+ Mons. ThDr. ANTONÍN HUVAR, Fam. OT


Po naplněném životě ve službě Bohu i lidem, odešel k nebeskému Otci

Mons. ThDr. ANTONÍN HUVAR, Fam. OT
papežský prelát

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách. Svátost kněžství přijal   5. července 1947 v Olomouci. Svou kněžskou službu začal jako kaplan ve farnosti Vizovice a Pozděchov. Od 26. září 1948 byl 10 let vězněn ve 13 žalářích. Po návratu z vězení byl zaměstnán ve Státním rybářství Jistebník. Po udělení státního souhlasu r. 1967 byl ustanoven jako kaplan ve Fulneku. Od roku 1969 – 1972 působil ve farnostech Velká Bystřice a Hlubočky. R. 1972 byl přeložen do farnosti  Velká Štáhle, Břidličná a Václavov. V r. 1975 byl zbaven státního souhlasu, pracoval v Dopravních stavbách Olomouc a ve Velkomlýně Jeseník n/O. Roku 1982 byl ustanoven administrátorem v Orlové a krátce působil i ve farnostech Rychvald a Petřvald. Od roku 1990 působil opět ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. Současně vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Olomouc (1990 – 1993). 1. ledna 2005 odešel do důchodu, který prožíval ve Vražném, nadále však vypomáhal kněžskou službou.

Zaopatřen svátostmi zemřel v úterý 22. září 2009
v nemocnici v Novém Jičíně.

Se zesnulým se rozloučíme při eucharistické oběti
ve čtvrtek 1. října 2009 ve 14:00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách.
Po mši svaté bude pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

R. I. P.

Kněží olomoucké arcidiecéze, ostravsko – opavské diecéze
a zarmoucená rodina.

http://www.szcpv.org/09/huvar.html

Cest Stefan, srdecne dakujem za kondolencie.
S pozdravom
Frantisek


Stefan Kosiewski, František Bednár
http://kezmarok.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?208956

----- Originalna sprava prijata http://szm.com -----
Od: SOWA
Komu: bartosz.loba@ilw.org.pl, anna.tyszer@ilw.org.pl, szcpv@szcpv.org
Poslane:Wed, 30 Sep 2009 11:26:00 +0200
Predmet: Kosiewski, Frankfurt, zmarl Mons. ThDr. Antonin Huvar, tu: prosba o przeslanie kondolencji w zwiazku ze smiercia bylego przewodniczacego Czechoslowackich wiezniow politycznych, ksiedza
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2410
sobota, 26 września 2009
Pochod na hrad dne 3.10.2009, který začíná před irským velvyslanectvím v 15:00

Vážení přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské republiky v Praze. Toto vyjadřování nesouhlasu s elitami EU, které slouží jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen z Irské republiky. Můžete si však býti jisti, že já tento postoj též manifestuji obyvatelům britských ostrovů každý den, co mi síly stačí. Vy zde dnes konkrétně pomáháte ukazovat, že irští voliči v boji s mocnými zájmy vlád, politiků a lobbistů nadnárodních společností nejsou sami. Jasně tím říkáte, že i ve středu Evropy vyvolává Lisabonská smlouva stejné nejhorší obavy a stejné odhodlání jí čelit, jako v Irsku. To je něco, co se irská vláda a její spolustrůjci opakovaného referenda z Rady EU, snaží s obrovským úsilím před irskými občany utajit – snaží se, aby Irové uvěřili, že všichni ostatní Lisabonskou smlouvu chtějí a jen pošetilí Irové brání jejímu slavnému vstoupení v platnost. Víme, že většina lidí ve většině satelitních zemí EU je proti Lisabonské smlouvě a Rada EU to ví také: Z jakého jiného důvodu se tajně domluvili, že v žádné jiné zemi nesmí být vypsáno referendum? A proč koneckonců vůbec sepsali Lisabonskou smlouvu, když její takřka totožná verze pod názvem Evropská ústava byla již poražena lidovým hlasováním ve Francii a Nizozemí? (...)

http://job.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?437824
czwartek, 24 września 2009
CBR žiada od MZ SR informovať ženy aj o abortívnom efekte hormonálnej antikoncepcie

CBR predložilo MZ SR v rámci pripomienkového konania novely zákona o zdravotnej starostlivosti návrh, aby výrobcovia informovali o rizikách hormonálnej antikoncepcie pre zdravie žien a o jej abortívnom efekte na týždňové embryo.

„Ako sú dnes na krabičkách cigariet uvedené rizika fajčenia a to napriek odporu tabakového priemyslu, je treba, aby aj krabičky hormonálnej antikoncepcie informovali o rakovinovom a abortívnom efekte veľkými sloganmi. Je pochopiteľné, že farmaceutický priemysel si platí štúdie na spochybnenie týchto rizík, existuje však množstvo renomovaných odborných štúdií poukazujúcich na nebezpečenstvá hormonálnej antikoncepcie.“ vysvetľuje Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu.
„Toto je návrh smerom k lepšej informovanosti verejnosti a emancipácií žien.“

Ministerstvo zdravotníctva však namiesto zavedenia lepšej informovanosti žien predložilo na rezortné pripomienkovanie návrh, ktorým chce zrušiť záväznosť a kontrolovateľnosť informovanosti žien pred potratom, vrátane 48 hodinovej lehoty a rodičovského súhlasu s potratom neplnoletej. CBR to odmieta.

MZ SR má za úlohu implementovať zákonnú informovanosť žien pred potratom, ktorá vstúpila do platnosti len 1. septembra. 14. septembra však MZ SR predložilo návrh na zrušenie podstaty zákona návrhom novely o zdravotnej starostlivosti. Tutková dodáva: „Toto považujeme za nerešpektovanie parlamentnej demokracie a volených zástupcov ľudu. Ministerstvo sa mohlo zapojiť do verejnej diskusie, ktorá trvala niekoľko mesiacov. Teraz jeho úlohou je nový zákon zaviesť do praxe, v čom doteraz zlyháva. Je nehorázne, že namiesto toho navrhuje zákon zrušiť!“
  Centrum pre bioetickú reformu (CBR)
 Jana Tutková, riaditeľka (0907 534 623)
środa, 23 września 2009
25.09.2009 na wernisaz LADISLAVA STEININGERA - CZECHY, Lucja BUTOR, wiolonczela
sobota, 12 września 2009
na podporu irské i naší suverenity, ve čtvrtek 17. a 24. září od 18 hodin a v sobotu 3. října od 15 hodin

Občanská iniciativa D.O.S.T. si dovoluje pozvat všechny svobodomyslné občany na veřejná shromáždění 
„SVOBODA PRO IRSKO“

která v době opakovaného referenda 
o tzv. Lisabonské smlouvě pořádá 
na podporu irské i naší suverenity.

Shromáždění se uskuteční
ve čtvrtek 17. a 24. září od 18 hodin
a v sobotu 3. října od 15 hodin
před velvyslanectvím Irské republiky
(Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana).

 

Akce „Svoboda pro Irsko“ podpořil senátor Petr Pakosta (ODS)

„Svoboda pro Irsko“ 
je na Facebooku!
Připojte se i vy
a pomozte s propagací akcí!

Hnutí Pro život ČR se vyslovilo
proti Lisabonské smlouvě

Nově ke stažení: Poslední číslo irského měsíčníku alive!

V Irsku se 2. října rozhoduje i o naší budoucnosti.
Přijďte říci své NE Lisabonské smlouvě a své ANO Evropě svobodných národů!

środa, 09 września 2009
To čo sa u nás deje, je velmi dobre maskovany, ale úplne otvore uplatňovaný pohlavny rasizmus.
Od sowa magazyn

Na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to čo sa u nás deje, hlavne na sudoch, ale aj v ostanom priestore ludskej spoločnosti je velmi dobre maskovany, ale úplne otvore uplatňovaný pohlavny rasizmus.

Komentarze
Gość: Rozvedeny, dsl-static-175.212-5-197.telecom.sk
2009/09/08 15:41:42

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, September 08, 2009 2:41 PM
Subject: Ktoś dodał komentarz do twojego wpisu.

Użytkownik Gość: Rozvedeny dodał komentarz do Twojego wpisu o temacie: "Posielame Vám časť rozhovoru predsedu Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny s redaktorom Hospodárskych novín - Víkend."
znajdującego się na blogu
http://cesko.blox.pl/html/
--------------------------------------------
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
Blox.pl
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski