NAROD MA PRAVO SE BRANIT
wtorek, 27 października 2009
Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) k 28. říjnu 1918-2009

Informace k průběhu monarchistického 28. října 2009 v Praze:
11.00 -11.15.: sraz účastníků pietního aktu na místě kde stál a bude stát pomník maršála Radetzkého na Malostranském náměstí. Přesná lokalizace: refýž naproti Malostranské kavárně ( dnešní název odmítám používat ).
11.15. - ? Pietní akt. Bude jednoduchý- položíme na místo pomníku kytici a proneseme krátký projev (projevy), případným kolemjdoucím či okolopostávajícím , kteří vládnou českým jazykem, budeme rozdávat  leták. Samotný pietní akt by neměl trvat více než 15-20 minut, ale plánujeme setrvat na místě déle ( např. až do úplného rozdání letáků
12.15. Tisková konference
13.45 – 14.00 sraz účastníků Pochodu v horní části Václavského náměstí, kolem sochy sv. Václava.
             Poté bude následovat projev-projevy
                  cca 14.30 se průvod dá do pohybu.
              Na Křížovnickém náměstí budeme průvod zakončovat v cca 16.00. Zde bych chtěl jen účastníky  krátce pozdravit a poděkovat jim .
 Těším se nashledanou 28.10.2009 ! Rex numquam moritur – Král nikdy neumírá !
S projevem dokonalé úcty
Václav Srb, předseda Koruny České 603412671

  Koruna Česká uznává, že tkzv. První republika byla demokratickým ostrůvkem, obklopeným obzvláště od počátku třicátých let autoritativními a totalitními státy. Hluboce se skláníme před památkou těch, kteří za ideály svobody a demokracie, jež si ztotožňili s První republikou, umírali v nacistických a komunistických věznicích, mučírnách a na popravištích.( KČ dokonce po roce 1989   považovala obnovení právního statu quo antem z r. 1938 za velmi žádoucí   a naopak, navázání na komunistické „právo“, k němuž bohužel došlo, považuje za mravní fiasko ).

   Zároveň ovšem KČ rázně odmítá nekritickou idelizaci až zbožnění První republiky, tak jak se jich dopouští stále ještě značná část laické, ale i pedagogické , novinářské a někdy bohužel i odborné  veřejnosti, nemluvě o účelové dezinterpretaci a manipulaci v podání nejednoho  současného politika, který se křečovitě snaží dokázat, že je legitimním dědicem a pokračovatelem tohoto mýtického a ideálního státního útvaru. Rozhořčeně odmítáme stále častěji se vyskytující tvrzení, že 28. říjen 1918 je datem vzniku českého státu. Republika, třebaže trvá již 91 let, je stále ještě z hlediska více než 1100 let české státnosti pouhou epizodou. Současně také připomínáme , že 28. říjen 1918 není datem vzniku republiky a už vůbec ne datem zániku Českého království.V tento den byla vyhlášena státní samostatnost a o formě státu mělo být rozhodnuto později referendem či alespoň hlasováním zákonodárného sboru vzešlého ze svobodných voleb. Nic takového se ovšem nestalo a republikánská forma samostatného státu byla nastolena způsobem revolučním, aklamací. Je  dokonce otázkou, zda tímto způsobem mohlo skutečně být zrušeno České království a zda dosud netrvá. První republika měla své nedostatky, z nichž některé byly závažné a staly se příčinou jejího zániku či k němu alespoň přispěly. Zmiňme především její neschopnost řešit koncepčně otázku národnostních menšin, nešťastnou teorii i praxi čechoslovakismu, nedodržení slibu slovenské autonomie, protektorský a v náboženských otázkách netaktní přístup vůči Slovákům, v demokratickém státě poněkud nestandardní výkon vládní moci na Podkarpatské Rusi, leckdy ne zcela demokratické a férové zacházení s odpůrci politiky Hradu, plané pokrokářství, vyhlašovanou bezkonfesnost , kontrastující ovšem s prakticky prováděnou snahou o vybudování „národní“ církve, tragikomicky mylné stanovení zahraničních priorit naší rozvědky ( největším nepřítelem pro ni až do r. 1934 nebyl Stalinův SSSR a Hitlerovo Německo, ale malé, poražené, „zbytkové“ Rakousko a naši agenti se ve Vídni zabývali sledováním soukromého života habsburských arcivévodů místo toho, aby pracovali proti   Moskvě a Berlínu  ). Nelze také  úplně pominout další málo známou vadu na kráse prvorepublikové demokracie: mezi desítkami politických stran a uskupení nesměli existovat  monarchisté a nebylo možné psát objektivně ani o Rakouské republice, ani o historii Podunajské monarchie.

   Nacházíme-li tedy přes všechny výše uvedené výhrady dostatek důvodů považovat První republiku za útvar převážně úctyhodný a demokratický, rozhodně nejsme s to najít byť jen jediný důvod k tomu, abychom akceptovali kapitulaci jejích představitelů  před nepřítelem. Proto se hlásíme ke statečnému a velkodušnému gestu příslušníků šlechtických rodů, jejichž delegace se na podzim r. 1938 marně snažila přimět dr. Edvarda Beneše, aby se nevzdával bez boje. Proto se zároveň hlásíme k odkazu těch tisíců občanů, kteří pochopili, že zlu je třeba vzdorovat vždy a za každých okolností a za to platili na frontách i  v domácím odboji cenu nejvyšší. Proto se nehlásíme k „odkazu“ těch, kteří se vzdali předem bez boje a donutili k tomu dokonce i ostatní. A především odmítáme stále trvající , v poslední době  dokonce přibývající snahy zbabělost a zradu sebe samých a svých vlastních ideálů nejen nenazývat pravým jménem, ale dokonce omlouvat, ba přímo glorifikovat !

   Další republiky ( kolik jich vlastně bylo je věcí názoru, ale panuje všeobecná shoda, že žijeme nejméně v páté a nejvýše v sedmé ) si příliš mnoho našeho respektu či dokonce obdivu nezasluhují: o Druhé republice ani o Protektorátu neuvažuje v pozitivních kategoriích nikdo (alespoň ne veřejně ), období 1948-1989 je přinejmenším většinovým  konsensem považováno za negativní a zavrženíhodné, ale Třetí republika (1945-8 ) je stále hodnocena jako skvělá a demokratická a proti tomu opakovaně vznášíme zásadní výhrady. Třetí republika byla velice okleštěnou a podmíněnou demokracií a potupně dobrovolné předávání státu komunistům  a Sovětskému svazu rozhodně nezačalo 25.2.1948.

   To, že rozbití  obrovského , mnohonárodnostního, ale po dlouhá staletí vysoce životaschopného, kulturně a civilizačně značně jednotného geopolitického prostoru na konci I. světové války bylo přinejmenším diskutabilním řešením, ne –li přímo tragickou chybou, i to, že tříšť nově vzniklých, do značné míry umělých státečků, se dříve nebo později musela zákonitě stát kořistí nacistického Německa či bolševického Ruska, je již několik desetiletí – u nás alespoň posledních 20 let – konstatováno většinou soudných historiků, politologů a publicistů. Mohou se tedy pouze různit názory na to, jakým způsobem se měla a mohla Podunajská monarchie reformovat, federalizovat atd., aby se stala skutečně moderní, demokratickou a konstituční monarchií a prvořadou evropskou mocností. Náš názor je, že podmínky, které nabízel ve svém posledním Memorandu Wilsonovi poslední císař a český král, blahoslavený Karel I. , byly dostatečné k tomu, aby se tak stalo a tvrzení, že „to bylo pozdě“, odmítáme. Zvítězily totiž osobní ambice a ješitnost většiny tehdejších hlavních aktérů a jejich krátkodobý politický zájem nad skutečnými a nadčasovými zájmy středoevropských národů, které na to pak po celý zbytek krvavého 20. století doplácely.

  Účast českých, moravských a slezských vojáků v bitvách a na frontách Velké války 1914-1918 je největším novodobým výkonem branné moci  v českých zemích. V každé naší obci můžeme najít pomníčky těch, kteří padli v boji za monarchii a svého císaře a krále. Otázka, kolik z nich s nadšením, kolik s lhostejností a kolik nerado, je opět čirou spekulací. Spekulací však není jejich utrpení, smrt a statečnost. Jedná se totiž o dědečky či pradědečky téměř každého z nás. Byli to skuteční vojáci , nikoli Švejkové a opravdu padli na poli cti a slávy a proto i oni si zaslouží naši úctu a respekt.

   Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) chce přispět k tomu, aby náš pohled na vlastní dějiny byl objektivní, vědecký, nepředpojatý, zbavený iluzí a mýtů, aby nebyla zamlčována či zkreslována fakta, aby bylo více dbáno staré dobré zásady „audiatur et altera pars“ – budiž slyšena i druhá strana. Proto se rozhodla vyhlásit Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích 2008 – 2018 , které bylo zahájeno Monarchistickým pochodem Prahou 28.10.2008. Letošní Pochod je tedy již druhým v pořadí.

   Až do předchozí řádky jste četli text, totožný (až na nepatrnou úpravu ) s textem loňské tiskové zprávy. Na výše uvedeném totiž není potřeba naprosto nic měnit. Lze jenom na závěr podotknout, že potřeba skutečně nadstranické a nepolitické hlavy státu na pozadí prohlubující se politické, hospodářské a především morální krize, jež dosáhla všech parametrů marasmu, se jeví po dalším roce jako ještě výraznější. A nejenom návrat nadčasových mravních imperativů do politiky,ale dokonce nekompromisní podřízení politiky těmto  tradičním a osvědčeným morálním regulativům, se již jeví jako podmínka k přežití společnosti a národa.

V Praze dne 27.10.2009 www.korunaceska.cz

środa, 21 października 2009
RNDr. Gracian Tejral: posíláme pozvánku na setkání politických vězňů ve Znojme 17.listopadu
17. listopad 2009
17. listopad 2009....
Hosted by eSnips

----- Original Message -----
To: Sowa
Sent: Wednesday, October 21, 2009 12:21 PM
Subject: Pozvánka na 17.listopadu do Znojma

V příloze posíláme pozvánku na setkání politických vězňů ve Znojme. Prosíme o publikaci. S Pozdravem RNDr. Gracian Tejral
http://www.esnips.com/doc/b87790e7-8ddb-4393-86e0-a8c0e35ef1dc/17.-listopad-2009/?widget=documentIcon
niedziela, 18 października 2009
Potratáři jsou jako teroristé schovávají se mezi nevinnými civilisty
03:52

Przesłane:
2009-10-18 | 01:21:53

Opis:

Potratáři jsou jako teroristé schovávají se mezi nevinnými civilisty.

http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?489856

Dusza: sowa
Media: 9
http://pl.gloria.tv/?media=35759
niedziela, 11 października 2009
Charta základních práv EU pomíjí české soudy, umožňuje sudetským Němcům domáhat se restituce zabaveného majetku

Ivana Haslingerová (...) Nejen prezident, ale i europoslanci Fajmon, Zahradil, Železný, Strejček, Bobošíková, politici Mach, Schwippel, Payne a další poukazovali na mnohokrát zejména nebezpečí zdánlivě nevinného kroku eurofederalistů, že zahrnuli do Lisabonské smlouvy i „Chartu základních práv občanů EU“. Jejich postoje jsme publikovali v naší revue a upozorňovali jsme, že tento krok může mít pro nás a také pro Slovensko nedozírné následky, protože činí z otázek rovnosti občanů EU a z jejich případné diskriminace, včetně majetkové újmy, která jim byla způsobena, případy, o kterých už nerozhodují soudy členských zemí, ale nově soud EU v Lucemburku. Tím, že Charta základních práv EU, jako součást práva EU, pomíjí české soudy, umožňuje sudetským Němcům domáhat se restituce zabaveného majetku přímo u nově příslušného soudu v Lucemburku. Umožní jim dokonce přezkoumávat již platná a zdánlivě konečná rozhodnutí českých soudů o požadavcích sudetských Němců na odškodnění.

V případě ratifikace Lisabonské smlouvy, jejíž součástí je Charta základních práv EU, se sudetští Němci budou moci, ovšem už jako evropští občané, obracet na soud EU s žalobami na Českou republiku pro porušení principu rovnosti a z něj pak vyvozovat diskriminaci s následnou majetkovou škodou, s nárokem na plnou restituci od českého státu. Přitom nepůjde o retroaktivitu!

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2424
piątek, 09 października 2009
Ing. L. Balvin: Jirko, nam zablokovali moznost/ zablokowali mi możliwość
Reakce na Váš příspěvek
----- Original Message -----
To: sowa
Sent: Friday, October 09, 2009 10:54 AM
Subject: DISKUSIE BLESK.CZ - Notifikace odpovedi

Reakci na Váš diskusní příspěvek najdete na adrese:
http://www.blesk.cz/diskuse/41826/1#msg_711

S pozdravem
     Blesk.czIng. L. Balvin: Jirko, nam zablokovali moznost/ zablokowali
 

Prajem pekny den,
chcem vam povedat jednu vec, mam otrasnu osobnu skusenost s rozvodom a
je vo mne neskutocne vela hnevu za to, ze sme my otcovia potrestany ako
nejaky zlocinci ked jedine co sme spachali bolo, ze sme sa zle ozenili.
Ale musim byt aj sebakriticky a viem, ze kym sa mi to nestalo nemal som
o tomto sprisahani ani potuchy a vobec som sa touto temou nezaoberat, co
bola velka chyba a myslim si, ze vacsina chlapov, manzelov, otcov a aj
buducich otcov je na tom podobne, neviem ako by sa dali tieto spiace
muzske jedince ziskat na nasu stranu skor ako sa im stane to iste lebo
my chlapi nie sme tak jednostni ako tie nase protipoly, ktore cez
slzicky a rozne organizacie, bohuzial platene statom co my nikdy mat
nebudeme, dokazu presvedcit, alebo skor oklamat verejnost o svojej
pravde, aj ked ti co sme v tom priamo zainteresovani mame potom sediny
ked sa doszvieme o sebe tie klamstava. Mne sa dokonca podarilo na sude
aj dokazat protirecive negativne tvrdenia mojej byvalej o mne. Ked uz
klamat tak aspon jednou verziou a nie na kazdom sude inak, ale asi
viete, ze aj tak mi to nebolo nic platne. Prisiel som o dieta, vyplatu
aj spolocny majetok tak ako vacsina z vas. Citam teraz prave knihu Petra
Vargu a mam z toho hrozu ked vidim tu podobnost ich vztahu s tym nasim,
aj ked ta moja byvala asi nebola az taka... (radsej nejdem
konkretizovat), ale ked som sa v nej mylil cele manzelstvo tak sa mozno
mylim aj teraz. Vyjadrujem vam psetkym moralnu podporu a dufam, ze to
nevzdate, ak budem vediet ako rad pomozem, ale bojim sa, ze aj ked bude
u nas striedava vychova legalna bude sa vyuzivat minimalne tak ako v
Cechach. Bojim sa napisat co si naozaj myslim, ale na skutocnu zmenu
bede treba asi viac mrtvych a fyzicky ci psychicky zmrzacenych deti
svojimi matkami kym sa nieco v tejto nasej este stale pravekej
spolocnosti nieco zmeni. Ospravedlnujem sa ak to niekoho sokovalo, ale
nasa spolocnost je uz taka, najprv muselo skon

sowa
09. 10. 2009 11:51
Reagovat
Re: Ing. L. Balvin: Jirko, nam zablokovali moznost/ zabloko

Ospravedlnujem sa ak to niekoho sokovalo, ale
nasa spolocnost je uz taka, najprv muselo skoncit vela deti v
kontajneroch kym sme vybudovali hniezda zachrany pre odvrhutych
novorodencov a toto je presne o tom istom.
Palo Toman.

L. Balvin wrote / napísal(a):
> Jirko,
> prostrednicvom tebou poslanej adresy sa kliknutim na nu nedostaneme do
> blesku.cz.
> Jirko, nam po vyhrazkach zablokovali moznost pisat do diskuzii. kedy
> si to robil cenzor v redakcii, dnes to robia tak, ze nam "zamrzne" PC.
> Pripadne sa nam vypne cely PC.Rozchodime to iba restartom PC. Kedze
> tato izolacia nasej organizacie funguje zasadne iba vtedy, ked sa
> vyjadrujeme k proti - rodinnej a lebo zlodejskej mafianskej politike,
> a pred tym sa nam vyhrazali naburanim do PC (aj pisomne) tak si
> myslime, ze ide o organizovany zlocin mafie. S cielom likvidovat
> pravdu, slobodu slova a demokraciu.
> Je to dalsi dokaz, ze genocida manzelstva, otcov a deti nie je jav
> nahodny, ale nebezpečný zločin, organizovaný ultra - nebezpečnými
> psychopatmi.
> S pozdravom
> Ing. L. Balvin

sowa
09. 10. 2009 11:54
Reagovat

----- Original Message -----
From: SOWA
Sent: Friday, October 09, 2009 11:54 AM
Subject: Ing. L. Balvin: Jirko, nam zablokovali moznost/ zablokowali Re: Blesk
http://www.blesk.cz/diskuse/41826/1#msg_711
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski