NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 28 września 2015
Príhovor predsedu SZBPV Ing. Imricha Bodyho

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYZNAMENANÍ MINISTRA OBRANY SR BÝVALÝM PRÍSLUŠNÍKOM VTNP PTP V ŽILINE

Vážení prítomní, bratia, sestry, dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a oslovil v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov. Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie, toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých, triednych nepriateľov, reakcionárskych živlov, využívaní na ťažké a nebezpečné práce v rozpore s viacerými medzinárodnými normami.

Je to hodné neustáleho pripomínania, lebo také veci bol schopný robiť človek človeku tej istej krajiny. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, lebo hovoríme o konkrétnych životoch ľudí, svedomí, tradícii, dedičstve, kultúre národa. O tom, či chceme žiť v skutočnej demokracii a právnom štáte. A tento pamätník je aj naším spoločným svedomím, dedičstvom. Všimnime si, veď aj v dnešnej medzinárodnej migračnej kríze, sa naši predstavitelia odvolávajú na ochranu našej „dedičnej kultúry“ a iní na svedomie, srdce. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, že  krajina musí mať ľudí, udalosti, ktorých význam sa stane, je tradíciou, dedičstvom odovzdávaným generáciám. Lebo len tak sa vytvárajú dobré základy morálky spoločnosti, pamäte národa. Jeden filozof povedal, že aj demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov, ktorí sú schopní zneužívať moc  a spôsobovať utrpenie vlastným občanom. Pri tejto príležitosti si dovolím vysloviť svoj názor, že Slovákov dnes, aj tak ako v rokoch 1945-1955, rozdeľujú hodnoty, ciele, záujmy a prostriedky ako ich dosahovať. A nie som si istý, či máme vôbec ujasnenú všeobecnú predstavu o chránených hodnotách, v akej spoločnosti chceme žiť, aké hodnoty chceme, alebo sme ochotní brániť.  Veď hodnotový systém má riadiacu úlohu v správaní a konaní ľudí, určuje, čo je v živote človeka najdôležitejšie, čo mu dáva zmysel a ovplyvňuje jeho celkový prístup k svetu. Ale hodnotami, na ktorých by sme mali stavať, sú skutočná demokracia, právny štát a maximálna ochrana ľudských práva našich občanov.

Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých. To je hodné neustáleho pripomínania. A je hodné podpory, aj štátu, aby naše dedičstvo zápasu za slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva bolo zachované. Nemáme iné väčšie morálne dedičstvo. Bratia a sestry, česť tým, ktorí tu sú s nami, česť pamiatke tých, ktorí nás opustili.

Svetové združenie bývalých  politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626,  0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

http://szcpv.org/15/zilina.html

Aktualności

Stefan Kosiewski
19 godz. ·
 

...čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní, zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých. To je hodné neustáleho pripomínania. A je hodné podpory, aj štátu, aby naše dedičstvo zápasu za slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva bolo zachované. Nemáme iné väčšie morálne dedičstvo. Bratia a sestry, česť tým, ktorí tu sú s nami, česť pamiatke tých, ktorí nás opustili.

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskos…

czwartek, 21 maja 2015
Slavnostne odhalenie pamatnej tabule v Starej Lubovni

Dobry den,  pozvanku naodhalenie pamatnej tabule sme si dovolili dat na nasu webovu stranku s Pozdravom Frantisek Bednar predseda SZCPV


P O Z V Á N K A

Mesto Stará ?ubov?a
Ústav pamäti národa Bratislava,
Rímskokatolícky farský úrad v Starej ?ubovni


Vás pozývajú na


Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
Nezabúdame na obete svetových vojen, nespravodlivo odsúdených politických väz?ov a násilne odvle?ených do sovietských gulagov.
22, mája 2015 o 17. 00 h v Starej ?ubovni
Pozvánka


 
OJEDINELÝ POKUS O ÚTEK Z KOMUNISTICKÉHO ?ESKOSLOVENSKA NA 122MM SAMOHYBNEJ HÚFNICI 2S1-GVOZDIKA

Na útek z ?eskoslovenska na Západ si zobrali nabitú húfnicu DENNÍK N 17. 5. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=j59BIDdznWE Video
Takmer ni? sa v?ak nevie o mnohých ?al?ích útekoch, ?i u? úspe?ných alebo neúspe?ných. Jedným z nich je aj prípad bývalého nadporu?íka ?S?A Branislava Dluho?a z Popradu, ktorý je ?lenom Svetového zdru?enia bývalých ?sl. politických väz?ov.
Pre?íta? celé


P O Z V Á N K A

v mene Ústavu pamäti národa,
pod zá?titou primátora mesta Poprad pána Jozefa ?vagerka
a v spolupráci s Cirkevnou spojenou ?kolou v Poprade
Vás pozývame na slávnostné verejné odovzdávanie

                                 ?AKOVNÝCH LISTOV
predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Kraj?áka       
ktoré sa uskuto?ní vo ?tvrtok 28. mája 2015 o 10.00 hod.
v priestoroch mestského úradu Poprad – (Nábre?ie Jána Pavla II., 2802/3).

V úvode slávnostného programu Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Kraj?ák uvedie projekciu autorského filmu „Pre?ili sme Gulag.“ Pozvánka

http://www.szcpv.org/index.html 


Predlo?enie ?iadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji ?. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie ú?astníkov a veteránov protikomunistického odboja - ob?anov Slovenskej republiky
?eská republika v roku 2011 prijala Zákon ?. 262/2011 Sb. Parlamentu ?eskej republiky 262 o ú?astnících odboje a odporu proti komunismu, pod?a ktorého oprávnenými osobami pre podanie ?iadosti sú aj slovenskí ob?ania, ktorí mali k 17. novembru 1989 ?tátne ob?ianstvo bývalej ?eskoslovenskej socialistickej republiky. Zatia? ?o na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zados?u?inením pre ú?astníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v ?eskej republike, okrem priznania jednorazovej finan?nej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umo??uje na základe návrhu podaného súdu, odstráni? právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné ?iny súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevz?ahoval zákon o súdnej rehabilitácii ?. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v ?ase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ?udia spojení s bývalým nedemokratickým re?imom. Tým prakticky pokra?ovala kontinuita právneho systému, ktorý na?alej kriminalizoval odporcov komunistického re?imu. Pre?íta? celé


Rozlú?ková recepcia ve?vyslanca Po?skej republiky

Pri príle?itosti ?tátneho sviatku Po?skej republiky a ukon?ení diplomatickej misie Mimoriadneho a splnomocneného ve?vyslanca Po?skej republiky v Slovenskej republike Tomasza Ch?o?a sa 16. apríla 2015 uskuto?nila rozlú?ková recepcia za ú?asti zástupcov viacerých ve?vyslanectiev, armády a viacerých predstavite?ov verejného a politického ?ivota. Pozvanie na recepciu dostal aj predseda Svetového zdru?enia bývalých ?sl. politických väz?ov Franti?ek Bednár, ktorý v mene zdru?enia po?akoval Tomaszovi Ch?o?ovi za ústretový prístup ve?vyslanectva k ú?asti na spomienkový akciách venovaných obetiam komunizmu.

Po?tová adresa: SZ?PV, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad,
Tel: +421 903 051 761, +421 903 142771, +421 52 7722626,Skype szcpv1, e-mail: szcpv@szcpv.org
Hlavná kancelária:Kancelária SVB-NSE 102, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov 

niedziela, 24 sierpnia 2014
v Poprade pri príležitosti 46. výročia okupácie Československa 1968, honorarny konzul Ruskej federacie
Fotogalerie | realitaNám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771 e-mail: szcpv@szcpv.org    www.szcpv.org


21. augusta 2014 sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam okupácie v roku 1968. Pozvanie na pietnu spomienku prijali a zúčastnili sa: Honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj, Mgr. Ladislav Štefko, viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr Ondrej Krajňák, starosta obce Hôrka Ing. Vladimír Boška, zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Anna Greňová, za organizáciu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, Judita Kmecová, za organizáciu PTP Juraj Jarab, zástupcovia občianskeho združenia Pre mesto, predseda Ing. Ondrej Kavka a JUDr. Jozef Hrobák, predseda Slovenskej ľudovej strany RnDr. Andrej Trnovec, predseda strany 7 Statočných Regionálna strana Slovenska JUDr. Vladimír Gürtler a predseda strany Právo a spravodlivosť Mgr. Peter Puškár.

  
     
 
  
 

Ospravedlnili sa: Jeho excelencia veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, Félix Valdés, keďže v čase konania pietnej spomienky vycestoval do zahraničia pozdravil účastníkov pietnej spomienky a požiadal o položenie venca k pamätníku, ktorý Španielske veľvyslanectvo zaslalo na adresu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Jeho excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Tomasz Chłoń z dôvodu neodkladných povinností. Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska z dôvodu naplánovaného osobného voľna. Jeho excelencia Bulharský Veľvyslanec z dôvodu neprítomnosti na území SR, a poslanec NR SR a predseda Okresnej organizácie Smer–SD pán Peter Šuca z dôvodu pracovných povinností.

Pietnu spomienku moderovala podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová. V príhovoroch vystúpili, predseda SZČPV František Bednár, viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa - PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, predseda Slovenskej ľudovej strany RnDr. Andrej Trnovec, predseda strany 7 Statočných Regionálna strana Slovenska JUDr. Vladimír Gürtler a predseda strany Právo a spravodlivosť Mgr. Peter Puškár.  

Drogi Fero, Kochani Przyjaciele ... 

  číst dál

YouTube: 

Elena Bačkorová-privítanie účastníkov  

Príhovor predsedu SZČPV F. Bednára  

Príhovor viceprimítora Popradu Ing. Milana Barana  

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN O. Krajňáka    

Príhovor predsedu Slovenskej ľudovej strany RnDr. A. Trnovca  

Príhovor predsedu strany Právo a spravodlivosť Mgr. Petra Puškára  

Príhovor predsedu strany 7 STATOĆNÝCH JUDr. V. Gürtlera    

Kladenie vencov a ukonbčenie hymnami SR a ČR

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k  46 výročiu okupácie Československa  http://www.szcpv.org/14/21august.html

nastavení
 
http://sowa.quicksnake.cz/fotogalerie.php?i=13959
sobota, 16 sierpnia 2014
Przedstawiciel RP na uroczystościach w Popradzie z okazji agresji 1968 na Czechoslowacje
 Na wspomnienie agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, zaproszenie do Popradu na Słowacji. Udział w uroczystościach zapowiedział przedstawiciel dyplomatyczny RP, J. E. Tomasz Chłoń. 
http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov
 
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Na pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 v Poprade

21. augusta 2014 sa uskutoční v Poprade, pri Pamätníku obetiam okupácie na Námestí sv. Egídia, pietna spomienka venovaná obetiam okupácie bývalého Československa. Účasť na podujatí potvrdili, J. E. Tomasz Chłoń Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, poslanec MsZ v Poprade Ing. Jozef Švagerko a ďalší hostia.
http://szcpv.org/06/pieta06.html

PROGRAM PODUJATIA:
15.00 - privítanie účastníkov, príhovory a kladenie kvetín k pamätníku
15.30 - ukončenie štátnymi hymnami SR, ČR
15.40 - recepcia pre pozvaných hostí v reštaurácii Zvonica
 
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail:
szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org
czwartek, 07 sierpnia 2014
na pietnu spomienku pri prilezitosti 46. vyrocia okupacie Ceskoslovenska


Dobry den,

v prilohe sme si dovolili zaslat pozvanku                         http://cesko.blox.pl/resource/1.vonkajšia_strana_.doc
http://cesko.blox.pl/resource/2.vnútorná_strana.doc

na pietnu spomienku pri prilezitosti 46. vyrocia okupacie Ceskoslovenska.
S uctou

SZCPV
                    http://www.szcpv.org/04/nezabudame.html
poniedziałek, 28 lipca 2014
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail:
szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

27. júla 2014 sa v Liptovskej Tepličke uskutočnila spomienková akcia pri rodnom dome jednej z posledných obetí komunistického režimu, pátra Cyrila Bystríka Janíka. Pietna spomienka bola spojená s celebrovaním sv. omše venovanej obetiam komunizmu. Účastníkov pietnej spomienky privítal úvodným príhovorom starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.

Ako hostia sa zúčastnili, poslanec VÚC Ing. Jozef Švagerko a Kazimír Krivoš za Konfederáciu politických väzňov Slovenska.

Pietnu spomienku moderovala Elena Bačkorová, ktorá v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov poďakovala starostovi obce Mgr. Slavomírovi Kopáčovi a správcovi farnosti Mgr. Pavlovi Kadučákavi za ústretovosť pri spoluorganizovaní akcie. Poďakovanie patrilo aj speváckemu folklórnemu súboru z Liptovskej Tepličky za dôstojne odprevádzanie pietnej spomienky.
  http://szcpv.org/14/teplicka.html

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov
wtorek, 18 marca 2014
Prejednávanie žaloby na popradského primátora Ing. Antona Danka

21. marca 2014, o 9.00 hod. II. poschodie č. dv. 26, Okresný súd v Poprade nariadil  prvé pojednávanie vo veci  ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy.

žalobcu  Františka Bednára proti odporcovi Ing. Antonovi Dankovi.

 

Príloha:

 1. Návrh žaloby http://cesko.blox.pl/resource/novazaloba.pdf
 2. Predvolanie http://cesko.blox.pl/resource/21.3.2014_OS_Poprad.pdf


Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

piątek, 20 grudnia 2013
ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2014.
    

VŠETKÝM NAŠIM  ČLENOM, ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM AKO AJ PRIAZNIVCOM A SYMPATIZANTOM, ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2014.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov
wtorek, 18 grudnia 2012
ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2013.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org
 
        

VŠETKÝM NAŠIM  ČLENOM, ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM AKO AJ PRIAZNIVCOM A SYMPATIZANTOM, ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2013.

  Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov

wtorek, 18 września 2012
aby TASR oznámila v mene združenia, že sa dištancuje od uvedených výziev

Mgr. Zoltán Kukula bol dňa 18.9.2012 doporučeným listom vyzvaný...

Napsal sowa (») dnes v kategorii Svetové združenie bývalých československých politických väzňov,
szcspv-sr/kezmarok_2.jpg

Stefan Kosiewski, Elena Bačkarová, František Bednár. SZCPV 

Dienstag, 18. September 2012 12:07

Ziadost o zverejnenie stanoviska

Vážená tlačová agentúra, v zmysle tlačového zákona a práva napadnutej strany na zverejnenie stanoviska, Vás v súvislosti s uverejnením článkov s názvom „ Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu zo dňa 14.9.2012, poskytnom Vašou agenturou slovenským médiám, ktorých iniciátorom bol Mgr. Zoltán Kukula, predseda pobočky občianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), žiadam o uverejnenie stanoviska našej organizácie, uvedeného nižšie. Mgr. Zoltán Kukula bol dňa 18.9.2012 doporučeným listom vyzvaný, aby v lehote 10 dní predložil písomný doklad potvrdzujúci, že je poverený pre podávanie mediálnych výstupov tlačovým agentúram v mene PV ZPKO ako potvrdzujeme v prílohe. Zároveň naša organizácia dňa 17.9.2012 požiadala listom predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho o stanovisko k postupu Mgr. Zoltána Kukulu.

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

 

V súvislosti s výzvou SZČPV na odstúpenie primátora Popradu a výzvou na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora v Poprade, bol v dňoch 10. 9 až 12.9. 2012 na predsedníčku SZČPV vyvíjaný nátlak, aby TASR oznámila v mene združenia, že sa dištancuje od uvedených výziev, čo ona odmietla s tým, že je k tomu oprávnená len členská schôdza, ktorá sa má konať  dňa 6.10.2012. Následne boli dňa 14 9.2012,  na základe otvoreného listu predsedu pobočky PV ZPKO v Poprade, Zoltána Kukulu uverejnené články "Politickí väzni: Bendár nás nemá právo zastupovať" a „Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu“.  Uvedené články považujeme za zavádzajúce a poškodzujúciedobré meno našej organizácie. Vyzvali sme preto predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho, aby zaujal stanovisko k postupu Mgr. Zoltána Kukulu, ktorého sme listom vyzvali, aby v lehote desiatich dní predložil písomný doklad  potvrdzujúci, že je poverený pre podávanie mediálnych výstupov tlačovým agentúram v mene PV ZPKO.  Uvedené články vyvolali negatívne reakcie v diskusiach k nim, kde boli uverejnené urážlivé anonymné reakcie zasahujúce do práva na ochranu osobnosti tajomníka Františka Bednára SZČPV a predsedníčky SZČPV Eleny Bačkorovej. Z dôvodu nepravdivých a skresľujúcich tvrdení o združení ako aj tvrdení, že jeho tajomník nie je politickým väzňom,  boli na webovej stránke www.szcpv.org uverejnené informácie o našom občianskom združení, prevzaté z wikipedia.sk, vrátane zverejnenia rozhodnutí o odškodnení Františka Bednára ako politického väzňa. http://szcpv.org/12/3odboj.html


Prílohy: 1. Žiadosť o stanovisko k postupu predsedu Popradskej pobočky adresovaná predsedovi PV ZPKO Arpádovi Tarnóczymu zo dňa 17.9.2012

  2.Výzva odoslaná Mgr. Z. Kukulovi dňa 18.9.2012

             

S úctou       

František  Bednár                                                                                                  tajomník SZČPV


http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov/Mgr-Zoltan-Kukula-bol-dna-18-9-2012-doporucenym-listom-vyzvany
sobota, 15 września 2012
żydokomuna poprad24.sk walczy przeciwko antyko9muniście, więźniowi politycznemu Františkowi Bednárowi
Napsal sowa (») včera v kategorii Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, přečteno: 2×
szcspv-sr/kezmarok.jpg

Vazeny pan predseda PV ZPKO Arpad Tarnoczy,  ako sa uvadza v prilohe, PV-ZPKO ma malo z Vasho peverenia vyzvat aby som  nezneužíval meno politických väzňov pre svoje osobné politické ambície a ciele v meste Poprad,. ako uvadza tzv. politicky vysetrovanec Mgr. Zoltan Kukula. Nakolko som oficialne ziadnu vyzvu od Vás ani PV ZPKO neobdrzal, ziadam o zaslanie stanoviska ci sa ZPKO stotoznujeje s otvorenym lsitom Zoltana Kukulu a ci sa ZPKO distancuje od vyzvy SZCPV adresovanej primatorovi, aby odstupil pre podozrenie zo zneuzivania pravomoci verejneho cinitela a korupcie. Priloha Clanok uverejneny na www.poprad24.sk s komentarom citatela S uctou Frantisek Bednar 

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org 
 • Vladimír Pavlík · Najlepší komentátor · Povazska Bystrica
  Akýsi Zoltán Kukula, ktorý si "odsedel" tri mesiace vo vyšetrovačke, ide osočovať politického väzňa Bednára, ktorý dlhé roky ako politický väzeň bol týraný v Leopoldove a v Ilave. Tento Kukula, ktorý učil primátora Danka, nech si spytuje svädomie, ako ho učil a pripravoval do života.
 • Pavol Kocúr Kardoš · Klace
  ja som bol v strane a nehanbím sa za to!!! ale môj otec bol komunista a v68-vôm ho vylúčili a v 69-tom prijali späť!!! ja som študovať nemohol ale ľudia typu Čarnogurský a synovia alebo Mečiar v pohode vyštudovali!!!! prečo sa pýtam???????? asi bude niekde chyba???? alebo že by sa mi to iba zdalo....
 • Vladimír Pavlík · Najlepší komentátor · Povazska Bystrica
  November 1989 jasne ukázal, kto bol poctivý komunista a kto kariérista... Komunisti, ktorí potom zahodili legitimácie a pretransformovali sa na komunistických kapitalistov či kapitalistických komunistov, pričom zradili a zapredali nielen radových členov KSČ ale aj ostatných obyvateľov. Smer a HZDS sú predvojom tejto zrady.
 • Magdaléna Nadzamová · Najlepší komentátor · Stredná priemyselná škola grafická
  chcela som si to prečítať, ale nejde to...žeby bol článok smazaný?
Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať
Bednár vyzval popradského primátora na odstúpenie ešte 10. septembra. Dôvodom sú podľa neho informácie, ktoré boli o osobe popradského primátora uverejnené na rôznych internetových stránkach. Danko považuje výzvu na odstúpenie za útok na jeho osobu. Od konania Františka Bednára sa v otvorenom liste dištancujú aj politickí väzni.

Politickí väzni, zastúpení Zväzom protikomunistického odboja, z poverenia predsedu ústredia v Bratislave Arpáda Tarnoczyho, sa v plnom rozsahu dištancujú od konania Františka Bednára. Ten v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov vyzval na odstúpenie primátora mesta Poprad Antona Danka.

„So znepokojením sledujeme, ako sa táto výzva Františka Bednára v médiách prezentuje ako výzva bývalých politických väzňov a vyhlasujeme, že František Bednár – tajomník SZBČPV nemá mandát vystupovať v našom mene a nemá mandát vystupovať ani v mene politických väzňov,“ uvádza sa v otvorenom liste predsedu okresnej pobočky ZPKO Zoltána Kukulu.

Bednárovi podľa neho nebolo priznané postavenie účastníka protikomunistického odboja, čo potvrdzuje aj rozhodnutie Ústavu pamäti národa z augusta 2007.

„Z uvedených skutočností vyplýva, že František Bednár nie je oprávnený takto konať a vystupovať v mene nás politických väzňov,“ upozornil v liste Kukula. Zároveň politickí väzni vyzývajú Bednára, aby nezneužíval meno politických väzňov pre svoje osobné politické ambície a ciele v meste Poprad(...).


 • MY NIE SME 99% OVIEC
  Adresovane Mail PV ZPKO Bratislava grosling1@stonline.sk
  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail: szcpv@szcpv.org
  http://www.szcpv.org

  Pozdravujem, ako sa uvadza v prilohe, ZPKO ma malo vyzvat aby som aby nezneužíval meno politických väzňov pre svoje osobné politické ambície a ciele v meste Poprad. ako uvadza tzv. politicky vysetrovanec Zoltan Kukula.
  Nakolko som oficialne ziadnu vyzvu od pana predsedu Tarnodzyho neobdrzal, ziadam o zaslanie stanoviska ci sa ZPKO stotoznujeje s otvorenym lsitom Zoltana Kukulu a ci sa ZPKO distancuje od vyzvy SZCPV adresovanej primatorovi aby odstupil pre podozrenie zo zneuzivania pravomoci verejneho cinitela a korupcie.
  Priloha Clanok uverejneny na www.poprad24.sk s komentarom citatela
  S uctou
  Frantisek Bednar
 • czwartek, 21 czerwca 2012
  22 czerwca o godz. 14 Związek Byłych Więźniów Politycznych Czechosłowacji oddaje hołd... w Keżmarku o 14.
  4 godz. temu ·  Polaków, którzy z Podhala, Zakopanego do Keżmarku nie mają daleko przypominamy, że jutro, 22 czerwca o godz. 14 Związek Byłych Więźniów Politycznych Czechosłowacji oddaje hołd obywatelom kilku państw środkowej Europy (także Polakom), którzy polegli na granicach narzuconych nam w Jałcie i Teheranie.Miejsce uroczystości - stary cmentarz w Keżmarku, w centrum przy kościele. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad tel. 052 7722626, 0903 142 771 szcpv@szcpv.org

  Spravodlivosť po slovensky 22. jún 2012 v Kežmarku

  sowa (») | 9. 6. | přečteno: 60× | 
  kezmarok/kezmarok-stv.jpg
   
  Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na   hraniciach v rokoch 1948-1989 Svetové zdruzenie bývalých československých politických väzňov Organizácia v Slovenskej republike so sídlom v Poprade  Vás  pozýva na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 ktorá sa uskutoční  22. júna 2012 v piatok o 14.00 hod. v Kežmarku na starom cintoríne číst dál


  https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/122385477902766
  poniedziałek, 19 grudnia 2011
  POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2012

  VŠETKÝM NAŠIM ČLENOM, ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM AKO AJ PRIAZNIVCOM A SYMPATIZANTOM, ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2012.

  Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail: szcpv@szcpv.org
  http://www.szcpv.org

  svec/disidenti2.jpg  18.12.2011 zomrel vo veku 75 rokov bývalý prezident ČSFR Václav Havel. Nech mu je Boh milosrdný.

  http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov/18-12-2011-zomrel-vo-veku-75-rokov-byvaly-prezident-CSFR-Vaclav-Havel-Nech-mu-je-Boh-milosrdny
  wtorek, 29 marca 2011
  Ks. dr Anton Hlinka RFE/RL, INC zmarł v nocy 25. 3. 2011, pogrzeb salezjanina 2 kwietnia
  Napsal sowa (») 29.3 Svetové združenie bývalých československých politických väzňov ,

  Sdílet
  svec/hlinka-anton.gif

  ...Na začiatku 80-tych rokov zaviedol v Hlase Ameriky relácie o slovenských občanoch prenasledovaných pre ich kresťanský svetonázor a angažovanosť za ľudské práva. Vysielanie sa postupne premieňalo na obranu prenasledovaných. Prostredníctvom neho posilňoval sebavedomie poslucháčov na Slovensku. Boli to najmä informácie o odvahe až hrdinstve jednotlivcov i skupín (relácie o púťach, súdnych procesoch, samizdatovej literatúre a pod.).   Do roku 1991 riadil niekoľko organizácií na tajný prevoz náboženskej literatúry na Slovensko (vyše tristotisíc kníh). Vďaka nemeckým študentom sa mu podarilo založiť informačný most Mníchov-Bratislava. Na kongresoch v Európe, ale aj v Afrike, Amerike a Ázii oboznamoval novinárov o situácii kresťanov na Slovensku...  

  Narodil sa vo Valašskej Belej 31.10.1926. Vysvätený za kňaza 1.07.1955. Zomrel v Trenčíne v ne-mocnici o 1 hodine po polnoci.

  Pohrebná sv. omša bude v bratislavskom dóme sv. Martina v sobotu 2. apríla o 14,00 hodine ale truhla bude vystavená už o 13,00. Potom sa pôjde do Ružinovského cintorína, kde majú saleziáni spoločnú hrobku. Prosím dajte to aj iným na známosť. On si zaslúži prítomnosť nespočetných ľudí.
  Odporúčame ho do Vašich modlitieb.  Don Vojtech Zeman

   http://szcpv.org/11/hlinka.html Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad tel. 052 7722626, 0903 142 771 e-mail: szcpv@szcpv.org
  http://www.szcpv.org 

  http://sowa.quicksnake.cz/_/Ks-dr-Anton-Hlinka-RFE-RL-INC-zmar-v-nocy-25-3-2011-pogrzeb-salezjanina-2-kwietnia
  sobota, 18 grudnia 2010
  ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU

  Blahoprianie

  sowa (») | dnes v 15:36 |
  kezmarok/poprad/vianoce10.png

  V-novom-roku-2011-szcpv-pdf

  VŠETKÝM NAŠIM  ČLENOM, ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM AKO AJ PRIAZNIVCOM A SYMPATIZANTOM, ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2011.  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

  číst dál/ weiter lesen/ czytaj dalejl  Svetové združenie bývalých československých politických väzňov,

  poniedziałek, 01 listopada 2010
  Korešpondencia s francúzskym prezidentom Sarkozym
  Napsal sowa (») dnes v 13:17 v kategorii Svetové združenie bývalých československých politických väzňov,
  Sdílet 
  svec/sarkozy.jpg

  Nicolas Sarkozy pośrodku. Matka prezydenta Francji żydówka z Grecji Andrée Mallah poślubiła w 1949 r. Paula Sarkozy, który w 1948 r. wystąpił z Legii Cudzoziemskiej ze względu na stan zdrowia.

  de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy 

                                                                            Korešpondencia s francúzskym prezidentom Sarkozym  už nemá význam, pretože prezident ju ignoruje a len formálne odstupuje inštitúciám, ktoré o riešenie problému, legionárov okradnutých o žoldy, nemá záujem. Uverejňujeme posledný list dcéry býv. legionára S. Kakošovej, ktorou ukončujeme ďalšiu korešpondenciu s predstaviteľmi Francúzska.  Rozhodli sme sa obrátiť sa so sťažnosťou na inštitúcie EÚ, poslancov európskeho parlamentu, medzinárodné inštitúcie zaoberajúce sa porušovaniam ľudských práv a zahraničné média.  

 • Posledný list S. Kákošovej prezidentovi zo dňa 2.11.2010

    Slávka Kakošová,  Obchodná  253, 072 22 STRÁŽSKE

  Monsieur le Président
  Nicolas Sarkozy
  Présidence de la République francaise
  Palais de  l’ Elysée,

  F - 75000 Paris                                                                     Strážske 2.11.2010

  Monsieur le Président.

  Le 30 septembre 2009 j´ avais vous adressé la prière et la demande de m´aider dans l´affaire de la solde jusqu´ à présent nonpayée de mon père qui avait été en tant que le membre de la Légion Française le participant des combats au Viêt-nam ou il se trouvait en captivité et finalement il avait été condamné par le régime communiste tchécoslovaque pour son service en légion.
  La République francaise refuse à mon père ainsi qu´aux ses combattants payer les soldes justifiant que la période de péremption de 30 ans. Elle ignore le fait qu ce n´était pas possible à cause de l´existence du rideau de fer et même que ce payement proféré les menaces d´autres persécutions de la part du régime communiste.

  Vous aviez cédé ma lettre au Ministère de la Défense d´où j´ai reçu le 21.12.2009 la réponse formelle Réf: 3975 COM.LE/EM/DRHLE/ BALE/CHF du service de la légion étrangère sur laquelle je vous réponds par cette voie.
  Je remercie pour les reconnaissances à mon père. De la part de République française remarquable, il est bien de lire cela mais je dois contredire. Dans la lettre la France objecte citant la période de péremption au cours de laquelle mon père pouvait réclamer ses droits.
  Comprenez donc que dans ce temps il a été emprisonné, il devait donc écrire de son cachot? Le régime communiste avait été sans compromis, simplement ce n´était pas possible.

  Avec telle réponse je ne serai jamais contente, je ne serai jamais d´accord avec cette attitude parceque de nouveau légalise l´entôlage des légionnaires de leurs soldes difficilement gagnées et par ce fait l´endommagement de leurs familles qui ont le droit moral à cet héritage des légionnaires lesquels avaient été sacrifié leurs vies et la santé pour les intérêts de la France.
  Je vous demande où est le solde de mon père?
  Il avait été en légion gratuitement?
  Même vous travaillez pour les mots de la reconnaissances?
  Je répète de nouveau, mon père durant sa vie n´avait reçu aucune récompense, ni un centime de la Légion étrangere française. Il n´avait apporté que la malaria, le typhus passé et tas de problèmes.
  Monsieur le Président,  je vous demande de nouveau, examinez vos pas, ne retardez pas la solution de cette injustice commise aux légionnaires et leurs familles. Nous avons attendu longtemps, les années passent, les gens meurent et il y a en beaucoup et parmi eux mon père ont fini leurs vies sans attitude honnête et de principe de la part de la France laquelle se comporte tant qu´une marâtre insensible et avare.

  Monsieur le Président, je vous demande au nom des autres de s´employer au titre de votre compétence et de l´autorité d´État à payer le solde de mon père pour 2 ans y compris les taux pour un demi-siècle. Si les demandes et les prières des familles des légionnaires endommagés
  continueront à être ignorées, je serai forcée porter plainte è la Cour européenne par laquelle je demanderai même le dédommagement pour deux ans de captivité en Indonésie, pour le détriment psychique durant toute la vie et la santé bouleversée de mon pere décédé.
  J´ai tous les documents. Je n´ai peur de rien, j´ai la conscience nette, je ne veux rien que ne m´appartient et je ne touche les biens de personne.

  Pour ce fait je serai obligée de renseigner les médias. J´ai 39 ans, je suis mariée j´ai deux petits enfants et assez de temps pour réussir dans cette affaire. C´est mon devoir moral en ayant le respect pour mon père et touts les combattants lesquels la France avait été rejeté comme une affaire sale et en plus les avait volé des soldes propres nonpayées.
  Je vous remercie pour votre compréhension.

  Slávka Kakošová

  Annexes:
  - la lettre du 30.9.09
  - la réponse du Ministere de la Défense du 21.12.09.

  http://www.szcpv.org/fcl/prezident6.html 

 • http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov/Korespondencia-s-francuzskym-prezidentom-Sarkozym

 • wtorek, 28 września 2010
  Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?
  Napsal sowa (») dnes v 16:08 v kategorii František Bednár,

  Sdílet 
  poprad-21-08-2003/ferob-01.jpg

  (...)  nie je v našich možnostiach viesť plnohodnotný a efektívnu výskum štatistiky počtu násilne odvlečených. Disponujeme však množstvom archívnych dokumentov a sme prístupní ich poskytnúť k dispozícii Ústavu pamäti národa, Historickému ústavu SAV a Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, ktoré vyzývame aby si plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu tohto obdobia našej histórie rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny. Vyzývame aj historičku pani Marínu Zavackú, aby namiesto skúmania sochy Svätopluka, skúmala doposiaľ neprebádané miesta našej  histórie tak neblaho poznamenanej temným obdobím najzločinneckejšieho režimu sveta – stalinizmom (...).

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  So sídlom v Slovenskej Republike
  IČO: 37796542
  DIČ: 2021593816                                                                                                             
  Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
  szcpv@szcpv.org    http://www.szcpv.org   


  Ústav pamäti národa
  Námestie slobody 6
  817 83 Bratislava 15
  podatelna@upn.gov.sk

  Naša zn. SZ-45/10                                

                                                                   Poprad 24.9.2010

   Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?

  (Výzva pre Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a Slovenský historický ústav Matice slovenskej)

  Pokiaľ o obetiach z radov židovského obyvateľstva, alebo o počte účastníkov SNP sa slovenská verejnosť od historikov dozvedá konkrétne a presné údaje, údaje o počte československých občanov násilne odvlečených do býv. Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1955 sa zásadne  rozchádzajú.

              Ústav pamäti národa na svojej oficiálnej stránke

  http://www.upn.gov.sk/obdobie-1945-1989/zoznam-osob-odvlecenych-do-gulagov/   

  uvádza počet 7422 v neúplnom  zozname deportovaných, odvolávajúc sa na autorku knihy Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945 – 1953 Miladu Polišenskú. Dodávame, že tento zoznam je len torzom skutočného stavu a viacerí príbuzní násilne odvlečených, ako aj samotní ešte žijúci násilne odvlečení nás upozorňovali, že ich mená sa v tomto zozname nenachádzajú.

              Ministerstvo spravodlivosti SR – odbor rehabilitácií a odškodňovania v spolupráci s Jánom Košútom uvádza počet 6973 odvlečených a 524 usmrtených.

  M.S. Ďurica vo svojej knihe Dejiny Slovenska a Slovákov sa však odvoláva na fakty a údaje priamo z obdobia rokov 1944-1945, konkrétne aj na výpoveď Dr. Jozefa Mikulu pred kongresovým výborom USA v ktorej sa uvádza, že iba v prvom mesiaci po obsadení Sovieti odvliekli 38 000 Slovákov. NKVD spolu so sov. vojskom na našom území robili "očisťovacie" akcie: Od októbra 1944 do júna 1945 takto deportovali do ZSSR 40 000 až 60 000 slovenských občanov.  

       JUDr. Dárius Rusnák ktorý túto otázku študoval v Moskve zistil, že v archívoch NKVD je evidovaných 69 000 občanov zo Slovenska zajatých na Slovensku a odvlečených do ZSSR /1944-1945/

  Vladimír Bystrov vo svoje publikácii -Únosy československých občanů do Sovětského svazu http://www.szcpv.org/10/unosy.pdf  hovorí o 60 až 120 000 občanoch odvezených zo Slovenska

         Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov- v Sekcii násilne odvlečených, eviduje okolo 800 členov. V súvislosti s prijatím novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku, ktorý bývala vláda R. Fica na podnet našej organizácie novelizovala tak,  aby sa vzťahoval aj na siroty po usmrtených v Gulagoch sa stále hlásia deti usmrtených v Gulagoch. Takto až teraz zisťujeme mená usmrtených, o ktorých sa doteraz ani nevedelo. Pokaľ Ján Košút uvádzal počet usmrtených 524, počet nami evidovaných mŕtvych je oveľa vyšší a postupne sa približuje k číslu 1000. Už len toto zistenie je šokujúce a potvrdzuje vysokú úmrtnosť násilne odvlečených. Možnosti našej organizácie sú však značne obmedzené a limitované najnižšou dotáciou akú, v porovnaní so SZPB a našimi partnerskými organizáciami KPVS a Politickí väzni ZPKO, dostávame od Sekcie verejnej správy MV SR, preto  nie je v našich možnostiach viesť plnohodnotný a efektívnu výskum štatistiky počtu násilne odvlečených. Disponujeme však množstvom archívnych dokumentov a sme prístupní ich poskytnúť k dispozícii Ústavu pamäti národa, Historickému ústavu SAV a Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, ktoré vyzývame aby si plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu tohto obdobia našej histórie rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny. Vyzývame aj historičku pani Marínu Zavackú, aby namiesto skúmania sochy Svätopluka, skúmala doposiaľ neprebádané miesta našej  histórie tak neblaho poznamenanej temným obdobím najzločinneckejšieho režimu sveta – stalinizmom.        

              Bohužiaľ o túto, ešte aj vyše 20 rokov po prevrate v novembri 1989, chúlostivú tému je v radoch slovenských historikov pramalý záujem, čo nemožno nazvať inak ako hanebnosť voči vlastnému národu. Okrem historikov tu zlyhal aj novozriadený ústav Pamäti národa, ktorý sa zmohol len na strohé  spomenutie knihy autorky z Českej republiky. O to väčšie uznanie však patrí mladým ľuďom z Prešova, medzi inými najmä študentovi, Martinovi Sakáčovi, ktorý požiadal našu organizáciu o oficiálne stanovisko k rozchádzajúcim sa a historicky nepresným údajom o počte násilne odvlečených. Citujeme z jeho žiadosti

  Prečo sa takému masovému odvážaniu slovenských občanov a ich vraždeniu nepovie konečne správnym slovom a síce - Slovenský holokaust?

  Prečo to nevídame každoročne v TV?

   Prečo keď sme robili akciu na pamiatku práve týchto obetí, obkolesila nás polícia  a médiá vypustili článok: "Polícia čakala extrémistov prišlo zopár mladíkov"?

   Prečo nie sú obete poriadne odškodnené?

   Je niečo nehorázne čo sa v tých rokoch dialo ale vôbec najsprostejšie je, že sa dnes o tom nevie a nerozpráva

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

  Na vedomie :
  Historický ústav SAV - Marína Zavacká PhD.
  Slovenský historický ústav Matice slovenskej
                                        

                                           František Bednár
                                            tajomník SZČPV

  http://sowa.quicksnake.cz/Frantisek-Bednar/Koko-nasich-obcanov-bolo-nasilne-odvlecenych-NKVD

  piątek, 27 sierpnia 2010
  František Bednár: Otvorený list exprezidentovi Michalovi Kováčovi
  Napsal sowa (») dnes v 14:40 v kategorii František Bednár, přečteno: 1×
  Sdílet 
  kezmarok/fero.jpg

  Ing. Michal Kováč Csc.
  Plachého 42
  841 02 Bratislava                                

                                                Poprad 25.8.2010

  Vážený pán Kováč, v Slovenskom rozhlase ste nedávno vyhlásil v súvislosti s požiadavkou na zrušenie Mečiarových amnestií, že na spravodlivosť nie je nikdy neskoro.  Máte úplnú pravdu, na spravodlivosť nie je naozaj nikdy neskoro. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov ako jediná organizácia, združujúca bývalých politických väzňov a obete komunizmu na Slovensku, dôsledne žiadala o zrušenie hanebných amnestií, ktoré znemožnili vyšetrenie závažných zločinov, na ktoré sa podľa charty OSN nesmie vzťahovať amnestia. Náš zásadný postoj potvrdzuje aj konanie pred ECHR, Lexa vs. Slovenská republika, kde sme boli týmto súdom pripustení ako tretia strana. Podrobnosti uvádzame na našej webovej stránke v rubrike „Nepotrestané zločiny“. http://www.szcpv.org/05/remias.html
  Touto formálnou účasťou však nebolo v našej moci ovplyvniť rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý povýšil práva zločincov nad práva obetí zločinov.

  Každá minca má však dve strany. Ak nemáme predstierať, že sa na Slovensku len hráme na právny štát a článok 149 Ústavy SR platí  skutočne a bez rozdielu pre všetkých  občanov, tak v tom prípade je Vašou morálnou povinnosťou, navyše ako bývalého prezidenta,  byť vzorom pre dodržiavanie zákonnosti. Vaše konanie však tomu nezodpovedá. 

  Dožadovať sa zrušenia Mečiarových amnestií máte morálne právo, len ak požiadate v prvom rade o zrušenie Vami udelenej milosti vlastnému synovi, ktorou ste 12. decembra 1997 zastavil jeho trestné stíhanie v SR. Zjavným zneužitím právomoci verejného činiteľa ste týmto napľul do tváre všetkým slušným občanom Slovenskej republiky, ktorí po novembri 1989 ešte naivne verili v spravodlivejšie spoločenské zradenie než aké tu bolo za bývalého režimu. Kauza Technopol v ktorej Váš syn figuroval ako obvinený za účasť na podvode presahujúcom dva milióny dolárov a pre ktorú bol na neho 11. novembra 1994 Interpolom vydaný medzinárodný zatykač, bola príčinou Mečiarom a Lexom zbabraného únosu Vášho syna z ktorého sa po únose stala obeť zločinu. Keby si títo  samoľúbi diletanti a amatéri objednali na únos dvoch gangstrov a zaplatili im za to, tak by sa z tejto kauzy nikdy nestala medzinárodná blamáž a zneužitie spravodajskej služby. Je všeobecne známe, že na základe tých skutočností a udelenia milosti, Krajinský súd v Mníchove 26. februára 2000, zastavil konanie voči M. Kováčovi ml., pretože bol nútený konštatovať, že sa nedá očakávať odsúdenie Vášho syna, ktorého trestná činnosť bola už v tom čase krytá diplomatickou imunitou, ktorú mu zabezpečila bývalá vláda M. Dzurindu. V žiadnom demokratickom štáte by nebolo prípustné, aby vláda marila spravodlivosť tým, že z páchateľa vyrobí obeť, ktorú navyše odškodní dobre plateným miestom v diplomacii a imunitou.

  Vážený pán Kováč, ak sa domáhate spravodlivosti, vyzývame Vás v mene obetí komunizmu ako aj občanov Slovenskej republiky, aby ste sa verejne vyjadril k faktúre uverejnenej na webovej stránke http://necenzurovane.cwahi.net/08/fakturanti.html -Fakturanti z vysokej politiky, kde na faktúre -vypracovanie projektu na predaj a odbyt piva a nealkoholických nápojov za 2 .136.000.-Kčs, figuruje okrem podpisu I. Lexu aj Váš podpis. Je výsmechom ideálom novembra 1989, že ako bývalý bankár z čias socializmu, ste podozrivé praktiky prevádzal ako hlavný vysoký funkcionár Mečiarovho HZDS, ešte v čase keď ste sa s ním spriahol a bolo to pre Vás výhodné.

  Na tejto webovej stránke je uverejnené pod názvom: Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kováča http://necenzurovane.cwahi.net/kovac/labus1.html , aj iné mimoriadne závažné svedectvo o ktorom slovenské nesvojprávne média zbabelo mlčia.

  Príbuzní nebohého bývalého politického väzňa Emila Labusa, korí sú našimi členmi sa dodnes nedočkali dedičstva, ktoré otcovi Emila Labusa –Valentínovi Labusovi v roku 1924 zanechal gróf Zamoysky. Ešte v čase kedy ste počas bývalého režimu pôsobil v bankovej sfére sa na Vás v dobrej viere obrátila sestra Emila Labusa a odovzdala Vám všetky doklady o prevode dedičstva vo výške 250 000 DM z banky v NSR do ČSSR. Po jej smrti ste si tieto doklady ponechal a dodnes ste ich nevydal pozostalým.

  Ako je zrejme z úprimného listu pani Svitanovej, ktorý pripájame v prílohe, všetko nasvedčuje tomu, že kauciu za svojho syna, ktorá prepadla Nemecku, a trovy právnikom ste vyplatil možno aj práve z dedičstva Valentína Labusa. Keby rodina náhodou nevidela dokument týkajúci sa dedičstva v Slovenskej televízii v súvislosti s kauzou Vášho syna, nikdy by si nedovolila Vás obviniť. Tento dokument sa z archívu STV záhadne stratil a rodina sa v súdnom spore nemôže domôcť práva a spravodlivosti, pretože Vy ste „stratil“ pamäť a všetko čo tvrdia, popierate.

  Vážený pán Kováč, prešli sme peklom komunistických väzníc a spoznali čo je to lámanie charakterov, zrada a podlosť. Máme dostatok životných skúseností, aby sme rozoznali, či je hodnoverný list zúfalej prostej ženy, ktorá ak niečo vlastní, tak len čistú a jednoduché vieru v Božiu spravodlivosť, alebo slovo človeka, ktorého podpis je na pochybnej faktúre, človeka ktorý vypláca miliónové kaucie a zneužíva prezidentskú právomoc na zakrývanie skutkov svojho syna.
  Veríme preto tomuto listu a slovám jednoduchých ľudí, ku ktorým ste sa nezachoval čestne. Je výlučne len Vás a Vašom svedomí, či chcete odísť z tohto sveta bez pocitu viny. Vedzte však, že nad dočasnou svetskou spravodlivosťou je vždy vyššia spravodlivosť, ktorú nemôže nikto z nás smrteľníkov ovplyvniť. Ak ste skutočným kresťanom, ako sa na verejnosti prezentujete, majte na pamäti, že smrť je len ukončením pozemskej cesty a zhodnotením skutkov človeka. Kresťan sa smrti preto nemá báť. Jedine čoho sa má skutočný kresťan báť je večná smrť jeho duše!

  Za Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

  František Bednár

  Príloha:
  1.  Faktúra č. 7/91 z 5.12.1991 - Dodávateľ Hnutie za demokratické Slovensko
  2.  List pani Márie Svitanovej zo dňa 10.3.2000
  Originál listu

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail: szcpv@szcpv.org
  http://www.szcpv.org
  http://szcpv.org/10/otvorenylist.html

  http://sowa.quicksnake.cz/Frantisek-Bednar/Frantisek-Bednar-Otvoreny-list-exprezidentovi-Michalovi-Kovacovi
  środa, 18 sierpnia 2010
  Zomrel bývalý politický väzeň a účastník protikomunistického odboja Štefan Pazdera
  Napsal sowa (») dnes v 05:20 v kategorii Svetové združenie bývalých československých politických väzňov,    11.4.1924 - 14.8.2010
  Sdílet 
  svec/pazderaparte.jpg

  Česť jeho pamiatke!

  Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

  Československý urán 1945-1989: Štefan Pazdera

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail:
  szcpv@szcpv.org

  http://szcpv.org/index.html    http://szcpv.org/10/pazdera.html

  http://sowa.quicksnake.cz

  V sobotu 14. augusta 2010 zomrel vo veku nedožitých 86. rokov Štefan Pazdera, rodák zo Železnej Breznice. Štefan Pazdera sa zapísal do zoznamu odporcov komunizmu krátko po nástupe komunistov k moci keď bol odsúdený vojenským súdom v Prahe za odmietnutie služby v komunistami infiltrovanej armáde. Neskôr ako  vedúci lesnej správy na Šumavsku organizoval a napomáhal k úteku cez hranice viacerým významný členom politických strán, príslušníkom armády západného zahraničného odboja ako aj cirkvi, z ktorých by mnohí skončili na šibenici alebo vo väzniciach.  Za napomáhanie k úteku bol v roku 1951 zatknutý Štátnou bezpečnosťou  a po odsúdený zaradený na ťažbu uránu v Jáchymove.  Aj po prepustení z väzenia v roku 1953 sa dostal do pozornosti ŠtB v Karlových Varoch, ktorá ho obvinila z poškodzovania národného hospodárstva.

  Po novembri 1989 aktívne presadzoval rehabilitáciu a odškodnenie obetí komunizmu, najmä z radov násilne odvlečených do Gulagov v bývalom ZSSR. Stál pri zrode organizácie násilne odvlečených a príprave zákonov na ich odškodnenie.  Štefan Pazdera dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, pomáhal stovkám násilne odvlečených pri vybavovaní potrebných dokumentov a ich získaní z archívov v ZSSR. Bol neúnavným bojovníkom pri odhaľovaní nepotrestaných a zatajovaných zločinov komunizmu a zločinov spáchaných   na Slovensku  koncom II. Svetovej vojny. Často sa za to dostaval do nemilosti prisluhovačov komunizmu a ich organizácii.

  Aj vo vysokom veku aktívne skúmal archívy a pomáhal účastníkom zahraničného odboja proti komunistickej expanzii v Indočíne z radov príslušníkov Francúzskej cudzineckej  légie, ktorí sa dostali do zajatia v komunistickom  Vietname, Číne a ruských Gulagov. Stal pri zrode sekcie príbuzných príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie, ktorá vznikla ako súčasť Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a stal sa jej predsedom.

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov pokračuje v jeho načatej práci a nezabúda na jeho odkaz, vždy dôsledne hájiť záujmy a práva odporcov komunizmu a obetí totalitných režimov.

  Naposledy sa rozlúčime s naším zosnulým bratom Štefanom Pazderom 17.augusta o 11. hod. na cintoríne v Prešove-Solivare.

  niedziela, 08 sierpnia 2010
  k neprimeranému zásahu polície proti demonštrantom pri soche Svätopluka

  Sdílet 
  svec/police.jpg

   Brutálny a neprimeraný zásah polície proti mladým ľuďom, ktorí chceli vyjadriť svoj názor k snahám o odstránenie sochy Svätopluka dňa 7. augusta 2010 v Bratislave až príliš pripomínal temné obdobie komunizmu a zneužívania jej represívnych zložiek proti vlastným občanom. Je to o to smutnejšie, že sa to odohralo v mesiaci, kedy bolo Slovensko ako súčasť bývalého Československa okupované cudzími vojskami Varšavského paktu. Neprimeraný zásah polície je ďalším dôkazom, že ponovembroví politici sa nikdy nepoučili z týchto tragických historických udalostí (...)

  Vyhlásenie Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov k neprimeranému zásahu polície proti demonštrantom pri soche Svätopluka


    Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré háji záujmy obetí komunizmu a presadzuje dodržiavanie základných ľudských práv v zmysle charty OSN, so znepokojením sleduje hystériu, ktorá sa rozpútala okolo inštalácie sochy Svätopluka v Bratislave.

  Brutálny a neprimeraný zásah polície proti mladým ľuďom, ktorí chceli vyjadriť svoj názor k snahám o odstránenie sochy Svätopluka dňa 7. augusta 2010 v Bratislave až príliš pripomínal temné obdobie komunizmu a zneužívania jej represívnych zložiek proti vlastným občanom. Je to o to smutnejšie, že sa to odohralo v mesiaci, kedy bolo Slovensko ako súčasť bývalého Československa okupované cudzími vojskami Varšavského paktu. Neprimeraný zásah polície je ďalším dôkazom, že ponovembroví politici sa nikdy nepoučili z týchto tragických historických udalostí. Súčasné nálepkovanie  každého, kto má iný názor ako hlása oficiálna propaganda, či už je to povolenie preletov lietadiel pri vojenskom zásahu NATO proti býv. Juhoslávii, alebo účasť našich vojakov v Iraku alebo Afganistane, až príliš pripomína  nálepkovanie bývalým totalitným režimom. Rozdiel je len v označení oponentov, označenie  protisocialistické živly, či nepriatelia ľudovodemokratického zriadenia, sa zmenilo  na extrémistov, nacionalistov  alebo neonacistov.

  V USA, ktoré sa považujú za krajinu s najdlhšou demokratickou tradíciou , je nepredstaviteľné aby boli zatvárané malé deti a mladí ľudia za kreslenie symbolov nacistického Nemecka. Symboly stalinizmu a komunizmu, ktorý má na svedomí oveľa viac obetí, či už gulagov alebo svetových revolúcii, pritom na Slovensku nikomu nevadia. Represia a zákazy majú v tomto prípade kontraproduktívny dopad. Čo nie je  zakázané tak ako v USA, to nikoho z mladých ľudí nezaujíma.

  Je poľutovaniahodné, že symbol jednoty Slovanov –Svätopluk sa stáva symbolom konfliktov a nedemokratických postupov. Paradoxne ten istý dvojramenný kríž aký drží Svätopluk je aj na vlajke SR. Postup strany SAS je zrejme len odpútaním pozornosti od  nesplnených predvolebných sľubov o tom, že chudobné Slovensko nebude finančne podporovať bankrotujúce krajiny EÚ. Vytváranie pseudokomisií, ktoré majú rozhodovať o odstraňovaní symbolov Slovanov a Slovákov, je v 21. storočí a 21 rokov po páde komunizmu  prejavom politického barbarstva. Ešte poľutovaniahodnejšie je, že sa Slovenská republika pri tom stáva policajným štátom, ktorého politici nepochopili, že polícia platená z daní všetkých občanov, je tu v prvom rade na to aby chránila ich záujmy a nie na to, aby ich za to že ju živia, krvavo mlátila. Politici, ktorí to nechcú pochopiť preto nemajú nič spoločné s kresťanstvom ani s demokraciou. Žiadame poslanecké kluby aby vytvorili komisiu na prešetrenie politického zneužitia  polície a jej neprimeraného a neadekvátneho zásahu proti mladým ľuďom. Ak dnes bola polícia nasadená len kvôli tomu, že skupina mladých ľudí chcela vyjadriť svoj postoj k likvidácii symbolu Slovanov, čo možno očakávať od tejto polície v budúcnosti ak by došlo k štrajkom alebo  k sociálnym nepokojom v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou, ktorej koniec je v nedohľadne. Speje Slovensko opäť k streľbe do vlastných občanov?!

   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
  tel. 052 7722626, 0903 142 771
  e-mail:
  szcpv@szcpv.org    http://szcpv.org/
      http://szcpv.org/10/svatopluk.html
   

  http://sowa.quicksnake.cz
   
  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6
  Archiwum
  Zakładki:
  EU-Fotos
  FREUNDE - PRZYJACIELE
  IN POLEN - W POLSCE
  KOSIEWSKI
  Księga - Gästebuch
  KULTUR
  LITERATUR
  Narodowi socjaliści - komuniści - inne
  NASZE - UNSERE
  POLONIA i Polacy za granicami RP
  SOWA
  SOWA RADIO
  SOWA VIDEO
  UNIA & POLSKA
  YES - POLAND
  Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski