NAROD MA PRAVO SE BRANIT
czwartek, 11 października 2012
Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych... viac ako 3600 ľudí
Napsal sowa (») dnes v kategorii Pastor Bonus,


pastorbonus/pb-logo-edit3.jpg

Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je šírenie myšlienok solidarity, vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi a prinášanie hodnôt vedúcich k ozdraveniu spoločnosti. Sme sekulárnou organizáciou, oddanou kresťanským princípom.

Naše hodnoty

• Ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť
• Všestranná podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy
• Ochrana a rozvoj náboženskej slobody v spoločnosti
• Návrat k myšlienkám a hodnotám zakladateľov a otcov
zjednotenej Európy – Roberta Schumanna a Konrada Adenauera

 Podpora

Hľadáme partnerov, s ktorými by sme v hlavných mestách Európy zorganizovali manifestáciu s názvom – Tradičná rodina – nádej a budúcnosť Európy. Ak sa vám pozdávajú naše myšlienky, aktivity a projekty, môžete nás podporiť aj finančne na č.ú: 2055638457/0200. Ďakujeme. http://pastorbonus.najednotku.sk/o-nas/

  • on October 2, 2012 - Proti výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

 Vláda na svojom stredajšom zasadnutí bude prerokovávať zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“. 

Na predsedu vlády, ministrov a poslancov sa v extrémne krátkom čase obrátilo osobnou výzvou 3643 ľudí, ktorí protestovali proti vytvoreniu tohto výboru. Iniciátori Výzvy dnes osobne doručili na Úrad vlády Výzvu, v ktorej odmietajú zriadenie Výboru, lebo sú presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva. 

Na riešenie diskriminácie tejto skupiny ako aj iných skupín je pritom vytvorený úplne iný výbor, proti ktorému iniciátori neprotestovali. 

Iniciátori Výzvy sa oprávnene obávajú, že ataky na rodinu a manželstvo, ktoré hrozia z vytvorenia takejto stálej ideologickej platformy, ktorá vôbec nerešpektuje hodnotovú neutralitu štátu budú viac narastať a výnimočná  hodnota rodiny a manželstva bude ďalej degradovať práve tým, že sa iným zväzkom priznajú rovnaké  práva a úcta, ktoré patria iba manželstvu a rodine.

Iba v rodine sa rodia a najlepšie vychovávajú deti, ktoré sú budúcnosťou národa a štátu. Iné zväzky si nezaslúžia rovnakú úctu, preto lebo  prirodzene nie sú schopné napĺňať tento cieľ.  

Iniciátori výzvy požiadali osobne predsedu vlády,  aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý by iba ďalej rozdeľoval spoločnosť namiesto jej spájania.

Za iniciátorov Výzvy

Marek Nikolov
Pastor Bonus

http://sowa.quicksnake.cz/Pastor-Bonus/Proti-vyboru-pre-prava-lesieb-gejov-bisexualnych-transrodovych-a-intersexualnych-osb-sa-postavilo-za-par-tyzdnov-viac-ako-3600-udi

poniedziałek, 20 kwietnia 2009
Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade ministrov, Monday, April 20, 2009
Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade mini...
Your download has started. Share your own files at Box.net
Not working? Try again.
All Files > KONSERWATYSTA
Download (102.4 KB)   Preview

Mgr. Tomáš Kriška, Predseda Rady BJB v SR, kazateľ zboru Viera
RNDr. Mgr. Ján Szőllős CSc., kazateľ cirkevného zboru BJB Palisády
Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi v SR
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský, podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade ministrov

Vážená pani europoslankyňa,
vážený pán europoslanec,

vážená Rada ministrov,

Už 22.02.2009 sme sa s veľkým znepokojením na Vás obrátili otvoreným listom ohľadom návrhu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008.
Teraz naše obavy potvrdila „Správa o homofóbii a diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity“ predložená Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA). V tejto súvislosti Vás chceme ubezpečiť, že homosexuálne orientované osoby máme v úcte ako každého človeka, uznávame ich ľudskú dôstojnosť a rozhodne odsudzujeme akúkoľvek nenávist a všetky prejavy násilia. Prevencia takýchto výpadov by však nemala viesť k šíreniu nepravdivých správ o údajnom „všeobecnom tyranizovaní a diskriminácii homosexuálov v Európe“ a nemala by byť zneužívaná na zavádzanie „práv“ na „homosexuálne manželstvo“ či adopciu detí homosexuálnymi pármi proti vôli občanov EÚ.   
Zaráža nás, že Agentúra EÚ pre ľudské práva uvádza medzi prejavmi nespravodlivej diskriminácie a obťažovania aj prejavy politikov a cirkevných predstaviteľov spochybňujúce morálnosť, príp. prirodzenosť homosexuálneho správania. Takto správa uvádza list podpísaný lotyšským kardinálom a ďalšími kňazmi, protestujúci proti verejným pochodom homosexuálnych aktivistov - tzv „pride march“ (str. 51). Medzi znepokujúce skutočnosti správa zaraďuje aj odmietnutie možnosti propagácie „práv homosexuálov“ v cirkevných kinách, divadlách a ďalších inštitúciách v Taliansku (str. 59) a vystupovanie cirkevných predstaviteľov proti uzákoneniu „homosexuálnych práv“ vo viacerých krajiných EÚ, napr. postoj Rumunskej pravoslávnej cirkvi proti „homosexuálnym manželstvám“  (str. 87).  Agentúra EÚ pre ľudské práva medzi prejavy diskriminácie zaraďuje dokonca aj prepustenie praktizujúceho homosexuála z pozície pedagogického pracovníka v katolíckom mládežníckom centre v Nemecku (str. 88) ako aj suspendovanie aktívnych homosexuálov z úradu farára Lotyšskej evanjelickej cirkvi (str. 89) a rozhodnutie maďarskej kalvínskej teologickej fakulty, podľa ktorého osoby praktizujúce homosexuálny spôsob života nemôžu absolovovať štúdium pre budúcich pastorov a učiteľov náboženstva (str. 89).
Takto koncipovaná správa predstavuje hrubý útok na náboženskú slobodu a slobodu prejavu v Európe. Je poľutovaniahodné, že tento útok vedie práve Agentúra EÚ pre základné práva, ktorá by z titulu svojho poslania mala byť obhajkyňou našich slobôd.
Obávame sa, že zástancovia homosexuálnej lobby si touto správou pripravujú pôdu na schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.
Podľa návrhu smernice má byť zakázané akékoľvek správanie, ktoré by spôsobilo vznik prostredia urážajúceho nejakú osobu kvôli jej sexuálnej orientácii. Zákaz takéhoto správania sa má vzťahovať na verejný i súkromný sektor v oblasti sociálnej ochrany, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania, prístupu k tovarom a poskytovaniu služieb, ktoré sú dostupné verejnosti, vrátane bývania.  
Na základe takejto smernice môže byť kresťanom zakázané v mnohých oblastiach spoločenského života zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania. Za porušenie tohto zákazu budú  hroziť vážne finančné sankcie.
Schválenie tejto smernice  môže viesť k obmedzeniu slobody prejavu, náboženskej slobody a otvorenému prenasledovaniu kresťanov, židov, moslimov a konzervatívne zmýšľajúcich občanov v Európe.
S veľkým znepokojením sme preto prijali správu, že Európsky parlament, ktorý má v tomto prípade poradný hlas, dňa 2. apríla 2009 pomerom hlasov 360:227 podporil schválenie tejto smernice. Vážená Rada ministrov, opätovne Vás žiadame, aby ste zamietli návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, a tým sa postavili na stranu ochrany pilierov demokracie - t.j. slobody prejavu a náboženskej slobody v Európe. V rámci Vašich právomocí sa tiež pričiňte o to, aby Agentúra EÚ pre základné práva prestala pošliapavať právo na náboženskú slobodu a právo na slobodu prejavu a v budúcnosti sa postavila na stranu obhajoby týchto základných práv.
 S úctou,
Mgr. Tomáš Kriška, Predseda Rady BJB v SR, kazateľ zboru Viera
RNDr. Mgr. Ján Szőllős CSc., kazateľ cirkevného zboru BJB Palisády
Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi v SR
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský, podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Monday, April 20, 2009

Návrh smernice:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11531.en08.pdf
Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA):
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm
Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) v Slovenských médiách:
http://www.sme.sk/c/4372699/gayovia-a-lesbicky-celia-tyranizovaniu-a-diskriminacii-po-celej-europe.html

http://www.box.net/shared/ab0zc3l8a2

poniedziałek, 02 lutego 2009
orgány Európskej únie nekompromisným spôsobom vnucujú homosexuálne manželstvá do legislatív členských štátov EU

Das Europa steht vor einer Wahl. Die traditionelle oder homosexuelle Familie?

Rodina Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Wir erlauben uns, Sie anzusprechen (sowie auch 46 Ihrer Kollegen, deren Länder die Mitglieder des Europarats sind) wegen der Anforderung betreffend die Ablehnung des vorgeschlagenen Abkommens über die Kinderadoption.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

 

obraciame sa na Vás s výzvou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Veríme, že Vaša podpora pri schvaľovaní tohto ústavného zákona prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti.

 

Za posledný rok prijali dôležité európske inštitúcie viaceré legislatívne rozhodnutia, ktoré degradujú postavenie tradičnej rodiny a sme svedkami neustále sa stupňujúceho tlaku zo strany viacerých dôležitých orgánov Európskej únie, aby  všetky členské štáty prijali legislatívu, ktorá umožňuje homosexuálne manželstvá a adopciu detí homosexuálmi. Uvedieme len niekoľko príkladov:

 

·        22.01.2008 Európsky súd pre ľudské práva (v Štrasburgu) priznal homosexuálne orientovanej osobe právo adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojou partnerkou.  Zároveň rozhodol, že za daných okolností heterosexuálne páry nesmú byť  pri žiadosti o adopciu nijako uprednostnené pred homosexuálmi. Vytvoril sa tak precedens pre vyše 40 krajín Európy, ktorý umožní obísť platnú legislatívu v jednotlivých krajinách a prostredníctvom súdov sa domôcť adopcie detí homosexuálmi/ lesbami.

 

·        01.04.2008 rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu určil krajinám, ktoré uzákonili registrované partnerstvo, že musia po smrti partnera vyplácať pozostalému homosexuálnemu partnerovi vdovskú rentu od zamestnávateľa. Na základe tohto rozsudku  hrozí, že súdny dvor rovnako rozhodne v budúcnosti aj v prípade klasického dôchodku, čo vytvára psychologický nátlak na jednotlivé členské štáty, aby prispôsobili svoje sociálne zákony filozofii, ktorú súdny dvor uplatnil v tomto rozsudku.

·        07.05.2008 aj Slovenská republika podporila v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy ideálne pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor na medzinárodnej úrovni rozširuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Toto rozhodnutie vo svojej podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho pre výchovu detí v Európe.

·        14.01.2009 Európsky parlament schválil rezolúciu o základných právach, ktorá okrem iného má za cieľ presadenie „homosexuálneho manželstva“ vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa tejto rezolúcie má byť homosexuálne manželstvo uzavreté v ktoromkoľvek štáte EÚ automaticky uznané aj v tých štátoch EÚ, ktoré takéto manželstvo nepripúšťajú.

Z príkladov, ktoré uvádzame, je zrejmé, že orgány Európskej únie nekompromisným spôsobom vnucujú homosexuálne manželstvá do legislatív členských štátov EU, a to aj tým štátom, ktoré homosexuálne manželstvá odmietajú legalizovať.

Sme presvedčení, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou si zaslúžia našu úctu, no zároveň sme toho názoru, že osobitné postavenie v spoločnosti si zaslúži len prirodzená - tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy. Tento model sa osvedčil v dejinách ľudstva a veríme, že je a zostane vždy základom prosperujúcej spoločnosti.

Myslíme si, že vzhľadom na tlak Európskej únie a jej orgánov dozrel čas na zakotvenie osobitného postavenia manželstva muža a ženy v Ústave Slovenskej republiky.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, z uvedených dôvodov sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Vaša podpora ústavného zákona o ochrane manželstva prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Vyjadríte tak aj väčšinový názor spoločnosti.

S úctou,

Mgr. Marek Nikolov, Predseda občianskeho združenia Pastor bonus

Mgr. Marcel Podolinský, Podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski